Lloc de treball de de secretaria intervenció del servei d’assistència municipal (SATM) del Consell Comarcal de l’Urgell

Per decret de Presidència núm. 25, de data 16 de febrer de 2024, s’ha resolt aprovar les bases específiques i obrir la convocatòria que ha de regir la selecció, mitjançant concurs oposició, per a la creació d’una borsa de treball per a proveir amb caràcter interí les places de secretaria intervenció del servei d’assistència municipal (SATM) del Consell Comarcal de l’Urgell, classificades a l’Escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, subescala de secretaria intervenció, subgrup A1.

Més informació: Lloc de treball de de secretaria intervenció del servei d’assistència municipal (SATM) del Consell Comarcal de l’Urgell