Lloc de treball: Comissionat/da per a l’Anàlisi d’Assumptes Econòmics Locals a la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona té la necessitat de cobrir el lloc de treball de comissionat/da per a l’Anàlisi d’Assumptes Econòmics Locals, vacant actualment, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de nomenament provisional o comissió de serveis establert als articles 48, 49 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: [PDF] Lloc de treball: Comissionat/da per a l’Anàlisi d’Assumptes Econòmics Locals a la Diputació de Barcelona