Lloc de secretaria intervenció del servei d’Assistència a la Diputació de Girona

La Diputació de Girona té la necessitat de cobrir aquest lloc de secretaria intervenció del servei d’Assistència que estarà vacant durant les properes setmanes, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de nomenament provisional establert a l’article 49 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, o bé amb el procediment de comissió de serveis que regula el mateix text legal.

Més informació: anunci publicitat lloc FHCN_Baixa paternitat