Lloc de secretaria intervenció de l’ajuntament de Massanes

Per Decret de l’Alcaldia de data 11 de desembre de 2023, s’han aprovat les bases i la convocatòria per a la provisió provisional, comissió de serveis o acumulació del lloc de secretaria intervenció de l’ajuntament de Massanes, reservada al personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: ANUNCI PLAÇA SECRETARIA