Lloc de Secretaria-Intervenció a l’Ajuntament de Benifallet

En data 29 d’agost de 2023, es va procedir a efectuar la PRESA DE POSSESSIÓ del Sr. Josep Brunet Jardí en el lloc que li ha estat assignat, nomenat per a l’acompliment del lloc de Secretaria-Intervenció a l’Ajuntament de Benifallet per Ordre HFP/888/2023, de 24 juliol per la qual es nomena personal funcionari de carrera, pel sistema general d’accés lliure, de l’Escala de Funcionaris d’Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional, Subescala Secretaria Intervenció, i s’assigna primera destinació. (BOE núm. 180, de 29 de juliol de 2023), manifestant aquesta que jura complir fidelment les obligacions del lloc de treball, d’acord amb la fórmula establerta en el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, Regulador de la forma per a Presa de Possessió de Càrrecs o Funcions Públiques.

Més informació: 11_Anunci_crida