Jornada sobre la problemàtica en l’aplicació de l’IVA a les activitats del sector públic local

El CSITAL de Barcelona organitza el dijous dia 28 de setembre de 2023 aquesta jornada

OBJECTIU:

 1. Problemàtica actual de les regles de subjecció a IVA en la prestació de serveis pel Sector públic local: Prestació directa (ajuntament) i prestació a través d’entitats dependents (organisme autònom, EPEL, mercantil pública, consorci, etc.)
 2. Les activitats exemptes d’IVA realitzades pels ens locals i la seva problemàtica: serveis socials, educatius, culturals i esportius
 3. Les operacions immobiliàries a l’IVA: compravenda d’immobles i urbanització de terrenys pel sistema de cooperació
 4. La problemàtica del supòsit d’inversió del subjecte passiu (ISP) en l’IVA aplicable a la contractació de determinades obres immobiliàries

Documentació : Es facilitaran les ponències, que contemplaran les principals referències normatives, legislatives i jurisprudencials i/o doctrinals de cada matèria.

Persones destinatàries: Personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, personal tècnic dels ens locals i càrrecs electes.

Lloc: Format mixt Presencial Carrer de Girona, 48, 08009 Barcelona / Online Plataforma Zoom. 

Inscripció: 

Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu AQUÍ. confirmant l’assistència presencial / on line. 

Com l’aforament en presencial està limitat a 50 persones, es prioritzarà les inscripcions en presencial de col·legiats i col·legiades per ordre d’inscripció. En cas de no poder atendre la vostra petició d’assistència en presencial se us comunicarà el canvi a la modalitat online durant els dos dies hàbils següents al tancament d’inscripcions.

En tot cas, qualsevol inscripció fora de termini s’entendrà feta amb l’opció online i únicament si l’aforament ho permet s’oferirà el canvi a presencial.

Quota inscripció: 100 euros col·legiats i col·legiades, 140 euros no col·legiats i no col·legiades.

PagamentMitjançant transferència al compte: 

ES28 0182 4609 9502 0119 4677 (abans de la data de tancament de la jornada)

(ref. ingrés Jornada IVA  i nom i cognom de la persona assistent)

Tancament d’inscripcions: Dijous 21 de setembre de 2023 a les 18:00h

Les persones inscrites podran formular, amb antelació a la celebració de la jornada, fins el dijous 21 de setembre de 2023 a les 14:00h, les seves preguntes al ponent a través de l’adreça electrònica de la coordinació de la jornada  coordinacio@csital.cat o bé formular-les en l’espai que s’habilitarà en la pròpia sessió. 

Per a qualsevol qüestió contacteu a través del correu informacio@csital.org amb la secretaria del Col·legi.

PROGRAMA :

9.15h.   Recepció i admissió d’assistents

9.25h.   Inauguració i presentació de la jornada

Presenta: Sònia Ramírez Domínguez, Delegada Formació Csital BCN 

9:30h.   Inici de la Jornada

9.30 a 11.30 hores. ALGUNES PROBLEMÀTIQUES DE L’IVA EN LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PEL SECTOR PÚBLIC LOCAL

 1. Problemàtica actual de les regles de subjecció a IVA en la prestació de serveis pel Sector públic local: Prestació directa (ajuntament) i prestació a través d’entitats dependents (organisme autònom, EPEL, mercantil pública, consorci, etc.)
 1. Les activitats exemptes d’IVA realitzades pels ens locals i la seva problemàtica: serveis socials, educatius, culturals i esportius

11:00-11:30h. Pausa café

12 a 14 hores. LES OPERACIONS IMMOBILIÀRIES I L’IVA

 1. Les operacions immobiliàries a l’IVA: compravenda d’immobles i urbanització de terrenys pel sistema de cooperació
 1. La problemàtica del supòsit d’inversió del subjecte passiu (ISP) en l’IVA aplicable a la contractació de determinades obres immobiliàries

14:00h. Cloenda

PONENT: Eduard Gracian Moreno. Més de 20 anys d’experiència com a Advocat (Membre de l’ICAB amb nº 34.719 ) especialitzat en l’assessorament sobre la tributació de les activitats realitzades per les entitats del Sector públic: IVA, IS i Retencions. Professor associat de la UPF (2011-2020) i de la UOC (2021-2023).

Condicions de la inscripció:

 1. La inscripció a l’acció formativa es podrà realitzar fins les 18 hores del dia 21 de setembre de 2023.
 2. La confirmació per part del CSITAL Barcelona de la inscripció en l’acció formativa, genera la meritació de la quota d’inscripció.
 3. La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Barcelona) de la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de dos dies hàbils d’antelació, dona dret a sol·licitar la devolució de l’import de la quota d’inscripció abonada o, si s’escau, a anul·lar la factura emesa pendent d’abonament.
 4. La no assistència a l’acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no eximeix de l’obligació de pagament de la quota d’inscripció meritada amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués estat abonada.
 5. Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a  mesos no podran inscriure al seu personal a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Barcelona, fins que no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d’inscripció per part de l’entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL Barcelona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament.
 6. S’enviarà per correu electrònic certificat d’assistència a la jornada a aquelles persones que acreditin haver estat connectats un mínim de 4 hores.
 7. A les persones admeses a l’acció formativa online els serà facilitat un enllaç i un codi per a un sol usuari per a la connexió a la Jornada a través de la plataforma Zoom.

Organitza: