Jornada Municipi i Habitatge

El CSITAL de Barcelona organitza el divendres dia  16 de novembre de 2023 aquesta jornada.

OBJECTIU

  1. EL DRET A L’HABITATGE I LA LLEI 12/2023, DE 24 DE MAIG. S’analitzarà l’abast d’aquest dret i es donarà una visió general de la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge.
  2. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA EN MATÈRIA D’HABITATGE. S’analitzarà les obligacions i afectacions a l’activitat dels ens locals de Catalunya que es deriven d’aquesta Llei, tant pel que es refereix a aspectes urbanístic i fiscals, com pel que fa a aspectes derivats de les noves tipologies d’habitatges protegits, als Parcs públics d’habitatge i a les problemàtiques derivades de situacions de vulnerabilitat.
  3. LA DECLARACIÓ DE ZONA DE MERCAT TENS I ALTRES AFECTACIONS. S’analitzarà els efectes i conseqüències de la declaració de zona de mercat tens, les afectacions als Ajuntaments i les seves obligacions d’informació, així com els ajuts en matèria d’habitatge i HPO.

Documentació : Es facilitaran les ponències, que contemplaran les principals referències normatives, legislatives i jurisprudencials i/o doctrinals de cada matèria.

Persones destinatàries: Personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, personal tècnic dels ens locals i càrrecs electes.

LlocFormat mixt Presencial Carrer de Girona, 48, 08009 Barcelona / Online Plataforma Zoom. 

Inscripció: 

Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu AQUÍconfirmant l’assistència presencial / on line. 

Com l’aforament en presencial està limitat a 50 persones, es prioritzarà les inscripcions en presencial de col·legiats i col·legiades per ordre d’inscripció. En cas de no poder atendre la vostra petició d’assistència en presencial se us comunicarà el canvi a la modalitat online durant els dos dies hàbils següents al tancament d’inscripcions.

En tot cas, qualsevol inscripció fora de termini s’entendrà feta amb l’opció online i únicament si l’aforament ho permet s’oferirà el canvi a presencial.

Quota inscripció: 122 euros col·legiats i col·legiades, 162 euros no col·legiats i no col·legiades.

PagamentMitjançant transferència al compte: 

ES28 0182 4609 9502 0119 4677 (abans de la data de tancament de la jornada)

(ref. ingrés Jornada HTG i nom i cognom de la persona assistent)

Tancament d’inscripcions: Dijous 9 de novembre de 2023 a les 18:00h

Les persones inscrites podran formular, amb antelació a la celebració de la jornada, fins el dijous 9 de novembre de 2023 a les 14:00h, les seves preguntes al ponent a través de l’adreça electrònica de la coordinació de la jornada  formacio@csital.cat o bé formular-les en l’espai que s’habilitarà en la pròpia sessió. 

Per a qualsevol altre qüestió contacteu a través del correu informacio@csital.org amb la secretaria del Col·legi.

PROGRAMA :

9:00h.   Recepció i admissió d’assistents

9:15h.   Obertura a càrrec del Vicepresident del Csital BCN. Francesc Fernàndez Ferran

9:25h.   Presentació i moderació de la Jornada. Carmen Alonso Higuera. Secretaria General Ajuntament de Cornellà de Llobregat

09:30h.- 10:30h.  EL DRET A L’HABITATGE I LA LLEI 12/2023, DE 24 DE MAIG. Ponent: Juli Ponce Solé. Catedràtic de Dret Administratiu. Universitat de Barcelona

10:30h.-11:00h. Pausa café

11:00h.- 12:00h. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA EN MATÈRIA D’HABITATGE. Ponent: Alfred Lacasa Tribó. Secretari general de l’Ajuntament de Blanes

12:00h.- 13:00h. LA DECLARACIÓ DE ZONA DE MERCAT TENS I ALTRES AFECTACIONS. Ponent: Aleix Canals Compan. Advocat Clavell Canals Consulting

13:00h.-14:00h. Taula rodona sobre la matèria amb la intervenció dels tres ponents i moderada per Carmen Alonso Higuera. Secretaria General Ajuntament de Cornellà de Llobregat

14:00h. Cloenda

Condicions de la inscripció:

 1. La inscripció a l’acció formativa es podrà realitzar fins les 18 hores del dia 9 de novembre de 2023
 2. La confirmació per part del CSITAL Barcelona de la inscripció en l’acció formativa, genera la meritació de la quota d’inscripció.
 3. La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Barcelona) de la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de dos dies hàbils d’antelació, dona dret a sol·licitar la devolució de l’import de la quota d’inscripció abonada o, si s’escau, a anul·lar la factura emesa pendent d’abonament.
 4. La no assistència a l’acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no eximeix de l’obligació de pagament de la quota d’inscripció meritada amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués estat abonada.
 5. Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran inscriure al seu personal a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Barcelona, fins que no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d’inscripció per part de l’entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL Barcelona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament.
 6. S’enviarà per correu electrònic certificat d’assistència a la jornada a aquelles persones que acreditin haver estat connectats un mínim de 4 hores.
 7. A les persones admeses a l’acció formativa online els serà facilitat un enllaç i un codi per a un sol usuari per a la connexió a la Jornada a través de la plataforma Zoom.

 

Organitza: