test

Jornada Municipi i Habitatge

El CSITAL de Barcelona organitza el dilluns dia 18 de març de 2024 aquesta jornada.

OBJECTIU

  • EL DRET A L’HABITATGE I LA LLEI 12/2023, DE 24 DE MAIG. S’analitzarà l’abast d’aquest dret i es donarà una visió general de la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge.
  • OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA EN MATÈRIA D’HABITATGE. S’analitzarà les obligacions i afectacions a l’activitat dels ens locals de Catalunya que es deriven d’aquesta Llei, tant pel que es refereix a aspectes urbanístic i fiscals, com pel que fa a aspectes derivats de les noves tipologies d’habitatges protegits, als Parcs públics d’habitatge i a les problemàtiques derivades de situacions.
  • LA DECLARACIÓ DE ZONA DE MERCAT TENS I ALTRES AFECTACIONS. S’analitzarà els efectes i conseqüències de la declaració de zona de mercat tens, les afectacions als Ajuntaments i les seves obligacions d’informació, així com els ajuts en matèria d’habitatge i HPO.

Documentació: Es facilitaran les ponències, que contemplaran les principals referències normatives, legislatives i jurisprudencials i/o doctrinals de cada matèria.

PERSONES DESTINATÀRIES

Personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, personal tècnic dels ens locals i càrrecs electes.

FORMAT MIXT PRESENCIAL

  • Presencial Carrer de Girona, 48, 08009 Barcelona
  • Online Plataforma Zoom.
[PDF PROGRAMA] CONSULTA TOTA LA INFORMACIÓ