Jornada de renovació de les corporacions locals

El CSITAL de Barcelona organitza el proper dia 28 de març de 2023 aquesta jornada.

OBJECTIU

Amb motiu de les properes eleccions municipals aquesta jornada té com a objectiu aprofundir en els aspectes més rellevants de la finalització del mandat dels electes locals a les corporacions locals, així com la constitució i definició del cartipàs dels nous ajuntaments.

Donades les diferents realitats municipals segons població, pressupost i mitjans que disposen s’ha considerat d’interès poder incloure dins la jornada un format de taules amb professionals d’habilitació nacional de les diferents subescales.

La jornada pretén, a partir d’una primera exposició, poder aprofundir i tractar aquells aspectes que generen més problemàtica i/o que es consideren més rellevants en la pràctica de la renovació de les corporacions locals a partir de la publicació de la convocatòria d’eleccions municipals.

Aquests aspectes es podran plantejar amb antelació a la celebració de la jornada, fins el divendres 10 de març a les 14:00h, a través de l’adreça electrònica de la coordinació de la jornada formacio@csital.cat o bé formular-les en l’espai que s’habilitarà en la pròpia sessió.

Per a qualsevol altre qüestió contacteu a través del correu informacio@csital.org amb la secretaria del Col·legi.

Persones destinatàries: Secretaris/àries i interventors/es d’administració local, tècnics i personal administratiu de les corporacions locals, alcaldes/esses, regidors/es, diputats/des provincials, consellers/eres comarcals, personal acadèmic i qualsevol altra persona interessada en l’objecte de la jornada.

Documentació : Es facilitaran les ponències que es facin servir al llarg de la jornada, així com les principals referències normatives i jurisprudencials de cada matèria.

Lloc: Format híbrid Presencial Carrer de Girona, 48, 08009 Barcelona / On line Plataforma Zoom.

Inscripció:  Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu AQUÍ. confirmant l’assistència presencial / on line.

Com l’aforament en presencial està limitat a 50 persones, es prioritzarà les inscripcions en presencial de col·legiats i col·legiades per ordre d’inscripció. En cas de no poder atendre la vostra petició d’assistència en presencial se us comunicarà el canvi a la modalitat online durant els dos dies hàbils següents al tancament d’inscripcions.

En tot cas, qualsevol inscripció fora de termini s’entendrà feta amb l’opció online i únicament si l’aforament ho permet s’oferirà el canvi a presencial.

Quota inscripció: 160 euros col·legiats i col·legiades, 200 euros no col·legiats i no col·legiades.

PagamentMitjançant transferència al compte bancari:
ES28 0182 4609 9502 0119 4677 (abans de la data de tancament de la jornada)
(ref. ingrés Jornada ELE  i nom i cognom de la persona assistent)

Tancament d’inscripcions: Divendres 24 de març de 2023

PROGRAMA :

8.40h.   Recepció i admissió d’assistents

8.50h.   Inauguració i presentació de la jornada

Vicepresident del Csital BCN Francesc Fernàndez Ferrán

Delegada Formació Csital BCN Sònia Ramírez Domínguez

9:00h.   Inici

Eleccions locals, constitució dels nous ajuntaments i primeres mesures organitzatives del cartipàs municipal

MATÍ

9:00-10:00

ELECCIONS LOCALS

 

 • Dret de sufragi actiu i passiu, procés electoral i Administració electoral: Juntes electorals, meses electorals i Oficina del Cens electoral
 • El sistema electoral: municipis de règim comú i règims especials
 • La convocatòria d’eleccions i el procés electoral: presentació i proclamació de candidatures, campanya electoral i campanyes, paperetes i sobres electorals, vot per correspondència, Jornada electoral i escrutini electoral. Especial referència a la activitat municipal en els processos electorals

 

PONENT: José Luis González Leal. Secretari General Ajuntament de Manresa

 

10:00-11.00

CONSTITUCIÓ DELS NOUS AJUNTAMENTS

 

 

 • Durada del mandat dels membres de les entitats locals: expiració i pròrroga de funcions
 • Cessament automàtic del personal eventual i operacions de liquidació de la Corporació sortint
 • La constitució dels nous Ajuntaments: activitats preliminars, sessió constitutiva i elecció de l’Alcaldia

 

PONENT: Carmen Alonso Higuera. Secretària General Ajuntament de Cornellà de Llobregat

 

11:00 -11:30 Pausa cafè

 

 

11:30 -13:00

TAULA 1: L’ESTATUT DELS REGIDORS/ES

 

 

 • Drets de participació política dels electes locals: especial referència al dret d’accés a la informació
 • Drets econòmics i sociolaborals dels electes locals: retribucions, assistències, règims de dedicació i situacions administratives
 • Deures dels electes locals: Codi de conducta i règim d’incompatibilitats

 

PRESENTA I MODERA: Carmen Alonso Higuera. Secretària General Ajuntament de Cornellà de Llobregat

 

MEMBRES:

 • Roger Cots i Valverde. Secretari General Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 • Mariona Ribera Esparbé. Interventora General Ajuntament de Manresa
 • Jordi Gasulla Sabaté. Secretari-Interventor Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

 

 

TARDA

15:15-16:15

EL CARTIPÀS MUNICIPAL

 

 

 • Potestat d’autoorganització, ROM i Cartipàs municipal. Distribució de competències organitzatives entre el Ple i l’Alcalde/essa
 • Primeres mesures organitzatives del mandat: Règim de sessions, creació i composició de les Comissions Informatives, designació de membres de la Junta de Govern i de les Tinences d’Alcaldia, nomenament de representants municipals en òrgans col·legiats municipals, supramunicipals i altres[1]
 • Règim de delegació de competències interorgàniques

 

PONENT: Alfred Lacasa Tribó. Secretari General Ajuntament de Blanes

16:15 -16:30 Pausa

 

 

16:30 -18:00

TAULA 2: ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

 

 

 • Grups polítics municipals: naturalesa jurídica, funcions i atribucions, configuració inicial i modificacions posteriors
 • Estatut dels Grups polítics municipals: especial referència al dret a percebre una dotació econòmica
 • Regidors i Regidores no adscrits

 

PRESENTA I MODERA: Alfred Lacasa Tribó. Secretari General Ajuntament de Blanes

 

MEMBRES:

 • Carme Vallès Fort. Vicesecretària de la Diputació de Lleida
 • Yolanda Toral Morente. Interventora del Consell Comarcal del Baix Empordà
 • Marta Call Padrós. Vicesecretària Ajuntament de la Garriga

 

 

18:00 Cloenda

Condicions de la inscripció:

 1. La inscripció a l’acció formativa es podrà realitzar fins les 14 hores del dia24 de març de 2022
 2. La confirmació per part del CSITAL Barcelona de la inscripció en l’acció formativa, genera la meritació de la quota d’inscripció.
 3. La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Barcelona) de la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de dos dies hàbils d’antelació, dona dret a sol·licitar la devolució de l’import de la quota d’inscripció abonada o, si s’escau, a anul·lar la factura emesa pendent d’abonament.
 4. La no assistència a l’acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no eximeix de l’obligació de pagament de la quota d’inscripció meritada amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués estat abonada.
 5. Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran inscriure al seu personal a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Barcelona, fins que no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d’inscripció per part de l’entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL Barcelona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament.
 6. S’enviarà per correu electrònic certificat d’assistència a la jornada a aquelles persones que acreditin haver estat connectats com a mínim un 80% de la durada de jornada a què han estat inscrits..
 7. A les persones admeses a l’acció formativa online els serà facilitat un enllaç i un codi per a un sol usuari per a la connexió a la Jornada a través de la plataforma Zoom.