Jornada d’Auditoria Pública en l’Àmbit de les entitats Locals

Els propers mesos de maig i juny tindrà lloc la Jornada d’Auditoria Pública en l’Àmbit de les entitats locals.

Una formació homologada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

[PDF] Consulta el programa del curs Auditoria Pública en l’Àmbit de les entitats Locals

Online

Maig – Juny 2023

El CSITAL Barcelona organitza un curs de cinc sessions els dilluns, de 9:00 a 12:00 hores, durant els mesos de maig i juny, els dies 8, 15, 29 de maig, 5 i 12 de juny de 2023, sobre l’auditoria pública en l’àmbit de les entitats locals.

OBJECTIUS:

En les primeres sessions s’explicaran quines són les principals normes sobre les que es sustenten els treballs de l’auditoria pública per anar incorporant qüestions més pràctiques i específiques en l’àmbit de les entitats locals, encomanades per la normativa vigent a l’òrgan interventor en l’exercici de la seva funció de control financer, amb mitjans propis i/o en col·laboració amb auditors privats i l’anàlisi dels plecs de clàusules particulars per a la seva contractació, acabant fent una breu referència als procediments aplicables per a algunes de les diferents àrees de la gestió local.

La setmana abans de cada una d’aquestes sessions es facilitarà als assistents tota una documentació pròpia elaborada expressament per aquest curs que permetrà la comprensió de la temàtica corresponent a cada sessió i que inclourà el plantejament de tota una sèrie de casos pràctics que seran tractats i resolts en la mateixa sessió, podent alhora plantejar al docent totes aquelles qüestions relacionades, atenent la seva especialització i la nostra experiència diària, fomentant alhora un espai de treball conjunt.

En acabar el curs es realitzarà una prova d’avaluació que serà voluntària i que haurà de ser lliurada com a màxim el dilluns 19 de juny per a la seva qualificació i, si s’escau, expedició del certificat d’assistència i aprofitament.

Persones destinatàries: Personal funcionari que desenvolupa els càrrecs d’intervenció i tresoreria en les corporacions locals i personal que ocupa llocs de treball relacionats amb la gestió econòmica.

Documentació: Es facilitarà la documentació referida a cada sessió de forma prèvia, que contemplarà, si s’escau, els enllaços amb les principals referències normatives, legislatives, jurisprudencials i doctrinals de cada matèria.

Lloc: Online mitjançant la plataforma zoom.

Inscripció: Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu aquí.

Durada: 15 hores.

Quota inscripció: 480 euros col·legiats i col·legiades, 600 euros no col·legiats i no col·legiades.

Pagament: Mitjançant transferència al compte: ES28 0182 4609 9502 0119 4677 (ref. ingrés CAP i nom i dos cognoms de la persona assistent)

 

Tancament d’inscripcions: Dijous 27 d’abril de 2023 a les 18:00h

Per a qualsevol qüestió contacteu a través del correu informacio@csital.org amb la secretaria del Col·legi. 

PROGRAMA

TOTES LES SESSIONS:

DOCENT: Alejandro Teré Pérez. Lletrat de la Cambra de Comptes d’Andalusia. Especialista en Comptabilitat i Finances i Patrono de la Fundació FIASEP Gestió i Auditoria per a la transparència en el Sector Públic

08:50-09:00 Recepció de les persones assistents

09:00-12:00 Durada de cada sessió amb una pausa cafè. La documentació i la pròpia sessió serà impartida en castellà.

PRIMER DIA:  8 de maig de 2023

 1. L’AUDITORIA PÚBLICA

1.1. Definició d’auditoria pública

1.2. Característiques de l’auditoria pública

 1. ABAST I EXTENSIÓ DE L’AUDITORIA PÚBLICA EN L’ÀMBIT DE LES ENTITATS LOCALS

2.1. El control financer

2.1.1. El control permanent

2.1.2. L’auditoria pública

2.2. La planificació del control financer en l’àmbit local

 1. CLASES DE AUDITORIA PÚBLICA

3.1. Auditoria financera

3.2. Auditoria de compliment de legalitat

3.3. Auditoria operativa

 

SEGON DIA: 15 de maig de 2023

 1. NORMES TÈCNIQUES D’AUTORIA APLICABLES AL SECTOR PÚBLIC LOCAL

4.1. Normes Internacionals de Auditoria (NIA-ES)

4.2. Normes Internacionals de Auditoria adaptades al Sector Públic (NIA-ES-SP)

4.3. Normes Internacionals de Auditoria Pública (ISSAI-ES)

4.4. Normes d’auditoria del sector públic (IGAE)

 1. NORMES TÈCNIQUES REGULADORES DE LA COL.LABORACIÓ AMB AUDITORS PRIVATS

5.1. Regulació estatal

5.2. Regulació local

5.3. Regulació en la Llei d’Auditoria de Comptes

 

TERCER DIA:  29 de maig de 2023

 1. DESENVOLUPAMENT PRÀCTIC DE L’AUDITORIA PÚBLICA

6.1. Objectius

6.2. Planificació

6.3. Abast

6.4. Avaluació del Control Intern

6.5. Anàlisis de riscos

6.6. Importància relativa

6.7. Mostreig en auditoria pública

 

QUART DIA:  5 de juny de 2023

 1. L’INFORME D’AUDITORIA PÚBLICA

7.1. Característiques

7.2. Tipologia

7.3. Estructura i contingut

7.4. Principals paràgrafs

7.5. Recomanacions i efectes o resultats

7.6. Referència als informes d’auditoria de compliment i operativa

 

CINQUÈ DIA:  12 de juny de 2023

 1. ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL

                        8.1. Els organismes autònoms locals

8.2. Les entitats públiques empresarials locals

8.3. Les societats mercantils locals

8.4. Les fundacions del sector públic local

8.5. Els fons sense personalitat jurídica

8.6. Els consorcis adscrits a las Entitats locals

8.7. Altres entitats

 

 1. EXECUSIÓ , PROGRAMES I PROCEDIMENTS D’AUDITORIA PÚBLICA APLICABLES A DIFERENTS ÀREES DE GESTIÓ LOCAL

                  9.1. Auditoria del pressupost

9.2. Auditoria de les modificacions pressupostàries

9.3. Auditoria dels ingressos

9.4. Auditoria de les despeses

9.5. Auditoria de l’endeutament

9.6. Auditoria de la tresoreria

9.7. Auditoria del romanent de tresoreria

 

LLIURAMENT PROVA D’AVALUACIÓ DEL CURS: 19 de juny de 2023

Condicions de la inscripció:

 1. La inscripció a l’acció formativa es podrà realitzar fins les 18 hores del dia 27 d’abril de 2022.
 2. La confirmació per part del CSITAL Barcelona de la inscripció en l’acció formativa, genera la meritació de la quota d’inscripció.
 3. La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Barcelona) de la sollicitud de baixa a aquesta acció formativa haurà de ser com a mínim amb una setmana d’antelació, que donarà dret a sol·licitar la devolució de l’import de la quota d’inscripció abonada o, si s’escau, a anul·lar la factura emesa pendent d’abonament.
 4. La no assistència a qualsevol de les sessions de l’acció formativa no eximeix de l’obligació de pagament de la quota d’inscripció meritada amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués estat abonada.
 5. Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran inscriure al seu personal a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Barcelona, fins que no es cancellin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d’inscripció per part de l’entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL Barcelona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament.
 6. S’enviarà per correu electrònic certificat d’assistència al curs a aquelles persones que acreditin haver estat connectats un mínim del 80% de les hores lectives i a aquelles que també hagin superat la prova d’avaluació establerta en el programa, el certificat d’assistència i aprofitament.
 7. A les persones admeses a l’acció formativa online els serà facilitat un enllaç i un codi per a un sol usuari per a la connexió a les sessions del curs a través de la plataforma Zoom.