Jornada d’actualització econòmica financera local

El CSITAL de Barcelona organitza el dijous dia 6 de juliol de 2023 aquesta jornada.

OBJECTIU:

La jornada té com a objectiu tractar diverses problemàtiques actuals de la operativa de la gestió econòmica i control en les entitats locals, des d’un punt de vista eminentment pràctic.

Documentació : Es facilitaran les ponències, que contemplaran les principals referències normatives, legislatives i jurisprudencials i/o doctrinals de cada matèria.

Persones destinatàries: Interventors i interventores, tresorers i tresoreres d’administració local. Personal dels ens locals adscrits als departaments de gestió econòmica i pressupostària i que tramitin propostes de contingut econòmic.

Lloc: Format mixt Presencial Carrer de Girona, 48, 08009 Barcelona / On line Plataforma Zoom.

Inscripció:  Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu AQUÍconfirmant l’assistència presencial / on line. 

Com l’aforament en presencial està limitat a 50 persones, es prioritzarà les inscripcions en presencial de col·legiats i col·legiades per ordre d’inscripció. En cas de no poder atendre la vostra petició d’assistència en presencial se us comunicarà el canvi a la modalitat online durant els dos dies hàbils següents al tancament d’inscripcions.

En tot cas, qualsevol inscripció fora de termini s’entendrà feta amb l’opció online i únicament si l’aforament ho permet s’oferirà el canvi a presencial.

Quota inscripció: 120 euros col·legiats i col·legiades, 160 no col·legiats i no col·legiades.

PagamentMitjançant transferència al compte bancari:
ES28 0182 4609 9502 0119 4677 (abans de la data de tancament de la jornada) (ref. ingrés Jornada ECO  i nom i cognom de la persona assistent)

Tancament d’inscripcions: Dijous 29 de juny de 2023 a les 18:00h

Per a qualsevol qüestió contacteu a través del correu informacio@csital.org amb la secretaria del Col·legi.

PROGRAMA :

8:45 Recepció dels assistents

8:50 Inauguració de la jornada

Presidenta del Csital BCN. Carme Torres Morales.

9:00 – 11:00 REFLEXIONS SOBRE LA RESPONSABILITAT COMPTABLE EN L’EXERCICI DE LES FUNCIONS RESERVADES

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor general  

Ajuntament de Barcelona

11:00 – 11:30 Pausa-cafè

11:30 – 13:00 LA COMPROVACIÓ MATERIAL DE LA INVERSIÓ EN LA FUNCIÓ INTERVENTORA

Rafael Gimeno Martínez 

Interventor delegat 

Ajuntament de Barcelona

13:00 – 14:00 Un any després, quina està sent l’experiència de la intervenció en la gestió dels FONS NEXT GENERATION 

Carme Torres Morales

Directora de Coordinació Econòmica 

Interventora delegada

Ajuntament de Barcelona

14:00 Cloenda

Condicions de la inscripció:

  1. La inscripció a l’acció formativa es podrà realitzar fins les 18 hores del dia dijous 29 de juny de 2023.
  2. La confirmació per part del CSITAL Barcelona de la inscripció en l’acció formativa, genera la meritació de la quota d’inscripció.
  3. La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Barcelona) de la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de dos dies hàbils d’antelació, dona dret a sol·licitar la devolució de l’import de la quota d’inscripció abonada o, si s’escau, a anul·lar la factura emesa pendent d’abonament.
  4. La no assistència a l’acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no eximeix de l’obligació de pagament de la quota d’inscripció meritada amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués estat abonada.
  5. Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran inscriure al seu personal a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Barcelona, fins que no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d’inscripció per part de l’entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL Barcelona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament.
  6. S’enviarà per correu electrònic certificat d’assistència a la jornada a aquelles persones que acreditin haver estat connectats un mínim de 4 hores.
  7. A les persones admeses a l’acció formativa els serà facilitat un enllaç i un codi per a un sol usuari per a la connexió a la Jornada a través de la plataforma Zoom.

CsitalBCN_Formació
JORNADES D’ACTUALITZACIÓ SITAL