IV Jornada d’actualització de tresoreria

El CSITAL de Barcelona organitza el divendres dia  20 d’octubre de 2023 aquesta jornada.

OBJECTIU

La jornada té com a objectiu tractar diverses problemàtiques actuals de la operativa de les tresoreries locals, des d’un punt de vista eminentment pràctic.

Al final de cada intervenció, a partir de les diferents exposicions de les ponències, s’obrirà un espai de debat on poder exposar i compartir sobre aquestes problemàtiques o d’altres que es plantegen en el dia a dia de la tresoreria i que es podran formular, amb antelació a la celebració de la jornada, fins el divendres 13 d’octubre a les 14:00h, a través de l’adreça electrònica coordinacio@csital.cat o bé formular-les en l’espai de debat que s’habilitarà en la pròpia sessió.

 

Documentació: Es facilitaran les ponències que es facin servir al llarg de la jornada, així com les principals referències normatives i  jurisprudencials de cada matèria.


Persones destinatàries: Tresorers, interventors i secretaris-interventors d’administració local. Personal dels ens adscrits als departaments de tresoreria.

Lloc: Format mixte Presencial Carrer de Girona, 48, 08009 Barcelona / On line Plataforma Zoom.

Inscripció:  Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu AQUÍconfirmant l’assistència presencial / on line. 

Com l’aforament de la sala està limitat a 50 persones, es prioritzarà les inscripcions en format presencial de col·legiats i col·legiades per ordre d’inscripció. En cas de no poder atendre la vostra petició d’assistència en presencial se us comunicarà durant els dos dies hàbils següents al tancament d’inscripcions, sense dret a sol·licitar la devolució de l’import de la quota d’inscripció abonada o, si s’escau, a anul·lar la factura emesa pendent d’abonament.

En tot cas, qualsevol inscripció fora de termini s’entendrà feta amb l’opció online i únicament si l’aforament ho permet s’oferirà el canvi a presencial.


Quota inscripció: 110 euros col·legiats i col·legiades, 150 no col·legiats i no col·legiades.

PagamentMitjançant transferència al compte bancari:
ES28 0182 4609 9502 0119 4677 (abans de la data de tancament de la jornada)
(ref. ingrés Jornada JAT  i nom i cognom de la persona assistent)

Tancament d’inscripcions: Divendres 13 d’octubre de 2023.

PROGRAMA :

9:00h.   Recepció i admissió d’assistents

9:10h.   Obertura a càrrec de la Delegada Formació Csital BCN, Sònia Ramírez Domínguez

9:20h.   Presentació i moderació de la IV Jornada d’actualització de tresoreria (Fernando González-Santacana Martín)

09:30h.- 10:30h.  Gestió i col·locació d’excedents de tresoreria 

Inmaculada Turu Santigosa. Tresorera General Ajuntament de Barcelona

10:30h.10:45h. Contestació de preguntes dels participants

10:45h.-11:15h. Pausa café

11:15h.- 12:15h. Reglament de Tresoreria: proposta de contingut

Fernando González-Santacana Martín. Tresorer General  Aj. L’Hospitalet de Llobregat

12:15h.12:30h. Contestació de preguntes dels participants

12:30h.-14:00h. Taula rodona sobre la Taxa de residus que caldrà tenir implantada al 2025

Participen:

Cristina Casablanca Juez – Gerent de l’ORGT de la Diputació de Barcelona

Yolanda Guimerà – Tresorera de l’ajuntament de Tarragona

– Participa i modera Verónica Barquero Miró. Vicetresorera  Aj. L’Hospitalet de Llobregat

14:00h. Cloenda

Condicions de la inscripció:

  1. La inscripció a l’acció formativa es podrà realitzar fins les 18 hores del dia 13 d’octubre de 2023
  2. La confirmació per part del CSITAL Barcelona de la inscripció en l’acció formativa, genera la meritació de la quota d’inscripció.
  3. La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Barcelona) de la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de dos dies hàbils d’antelació, dona dret a sol·licitar la devolució de l’import de la quota d’inscripció abonada o, si s’escau, a anul·lar la factura emesa pendent d’abonament.
  4. La no assistència a l’acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no eximeix de l’obligació de pagament de la quota d’inscripció meritada amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués estat abonada.
  5.  Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran inscriure al seu personal a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Barcelona, fins que no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d’inscripció per part de l’entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL Barcelona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament.
  6. S’enviarà per correu electrònic certificat d’assistència a la jornada a aquelles persones que acreditin haver estat connectats un mínim de 4 hores.
  7. A les persones admeses a l’acció formativa online els serà facilitat un enllaç i un codi per a un sol usuari per a la connexió a la Jornada a través de la plataforma Zoom.

Organitza: