Guia bàsica per a l'exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics de les entitats del sector públic local

La Diputació de Girona, recull l’adaptació a l’àmbit local dels extrems addicionals previstos per a l’Estat en l’Acord del Consell de Ministres actualment vigent amb l’objecte de clarificar l’exercici del control a les entitats locals, incidint en la metodologia de treball i la seva homogeneïtzació.

Sessió informativa sobre el RD 128/2018 de règim jurídic FHN

Celebrada el 12 d’abril a Barcelona la primera de les quatre sessions programades pel CSITAL Catalunya amb l’objectiu d’explicar les principals novetats del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel què es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, i que va entrar en vi

Actualització del principi de prudència financera

En el BOE del 9 de gener de 2018 s'ha publicat  la Resolució de 8 de gener de 2018, de la Dirección General del Tresoro, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresoro y Politica Financiera,  per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats  de les comunita

El Congrés aprova el Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic

La Comissió d’Hisenda i Funció Pública ha aprovat el 27 de juliol de 2017 el Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic, pel qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE

Debatuts i votat en Comissió, amb competència legislativa plena, l’informe de la ponència i les esmenes a  l’articulat, el text continua la tramitació en el Senat.

Podeu consultar aquí:

Nota informativa del MINHFP sobre règim legal aplicable a les operarcions d'endeutament a llarg termini a concertar per les entitats locals en l'exercici 2017

El Ministerio de Hacienda y Función Pública  ha publicat, el 20 de juliol de 2017 , en l’Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las entidades locales la “NOTA INFORMATIVA sobre el régimen legal aplicable a las operaciones de endeudamiento a largo plazo a concertar por las entidades locales en el ejercicio 2017 ,” en la qual tracta les següents qüestions:

Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals emesa per la Direcció General de Política financera, assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya.

La Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor ha publicat en la seva pàgina web una nota informativa, de 14 de juliol de 2017, sobre el règim de tutela financera dels ens locals per l’exercici 2017 adaptada a la Llei 3/2017, de 27 de juny,  de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017.

Les actualitzacions que conté  fan referència a:

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació