LABORAL INDEFINIT NO FIXE I LA TEMPORALITAT EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES A LA LLUM DEL REIAL DECRET LLEI 32/2021,DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS PER A LA REFORMA LABORAL, LA GARANTIA DE L’ESTABILITAT EN EL TREBALL I LA TRANSFORMACIÓ DEL MERCAT DE TREBALL, LA DAdd. 17a del TREBEP I LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT I EL TREBALL PÚBLIC

El CSITAL de Barcelona organitza el proper dia 22 d’abril de 2022 aquesta jornada.

 

OBJECTIU

La jornada té com a objectiu, una sessió monogràfica i enfocada des d’una vessant pràctica per donar instruments i respostes per encarar la gestió del personal laboral temporal a la llum de les últimes novetats legislatives i jurisprudencials més recents sobre aquest tema.

Persones destinatàries: Personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, personal dels ens locals adscrit als serveis de recursos humans i càrrecs electes.

Documentació : Es facilitarà la documentació de la ponència.

LlocPlataforma Zoom pel seguiment de la jornada online.

Inscripció:  Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu AQUÍ. 

Quota inscripció: 122 € col·legiats i col·legiades, 163 € no col·legiats i no col·legiades.

PagamentMitjançant transferència al compte bancari:

ES28 0182 4609 9502 0119 4677 (abans de la data de tancament de la jornada)

(ref. ingrés Jornada ING  i nom i cognom de la persona assistent)

Tancament d'inscripcions: Dijous 21 d’abril de 2022 a les 18:00h

PROGRAMA :

8.45- 9:00 Recepció de les persones assistents

9:00 – 9:10 Inauguració de la jornada

9:10 -11.00  Plantejament de diferents aspectes sobre el personal indefinit no fix i la temporalitat a les administracions públiques. En concret, els temes a tractar seran:

  • STJUE  de 3 de juny 2021 (C-726/19 Assumpte IMIDRA) reaccions a aquest assumpte.
  • Personal Indefinit no fix.
  • Impacte del RDLlei 32/2021 a la temporalitat de les administracions publiques
  • La D. Add. 17ª del TREBEP i l’art. 2 de la Llei 2/2021: impacte en l’extinció del contracte temporal
  • Especial referència a la temporalitat en les societats públiques empresarials

11:00-11:30 Pausa

11:30 -13.30  Plantejament de preguntes i debat amb el ponent

13:30 Cloenda

Ponent: Sr. Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz. Professor agregat (AQU) i Titular de la Universitat Acreditat (ANECA) de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Condicions de la inscripció:

1.       La inscripció a l'acció formativa es podrà realitzar fins les 18 hores del dia 21 d’abril  de 2022.

2.       La confirmació per part del CSITAL Barcelona de la inscripció en l'acció formativa, genera la meritació de la quota d'inscripció.

3.       La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Barcelona) de la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de dos dies hàbils d'antelació, dona dret a sol·licitar la devolució de l'import de la quota d'inscripció abonada o, si s'escau, a anul·lar la factura emesa pendent d'abonament.

4.       La no assistència a l'acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no eximeix de l'obligació de pagament de la quota d'inscripció meritada amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués estat abonada.

5.       Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran inscriure al seu personal a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Barcelona, fins que no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d'inscripció per part de l'entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL Barcelona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament.
 
6. S’enviarà per correu electrònic certificat d’assistència a la jornada a aquelles persones que acreditin haver estat connectats un mínim de 4 hores.

7. A les persones admeses a l’acció formativa els serà facilitat un enllaç i un codi per a un sol usuari per a la connexió a la Jornada a través de la plataforma Zoom.

Organitza:         

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació