7a JORNADA D’ACTUALITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ  LOCAL

 

El CSITAL de Barcelona organitza el proper dia 3 de febrer de 2022 aquesta jornada.

OBJECTIU

 La jornada té com a objectiu facilitar als assistents un resum clar i justificatiu de les principals novetats de l'any 2022 que afecten als diferents àmbits del dret local, tant des d’un punt de vista legislatiu, jurisprudencial i doctrinal  abastant les matèries següents:

  • Règim econòmic comptable i de control.
  • Contractació.
  • Règim Local general.
  • Urbanisme.
  • Recursos Humans

 

Persones destinatàries: Secretaris, interventors i tresorers d'administració local.

Personal dels ens locals, membres electes, advocats i professionals del dret.

 

Documentació : Es facilitaran les ponències, que contemplaran també els enllaços amb les principals referències normatives, legislatives, jurisprudencials i doctrinals de cada matèria.

LlocPlataforma Zoom pel seguiment de la jornada online.

Inscripció:  Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu AQUÍ. 

Quota inscripció: 120 euros col·legiats i col·legiades, 160 no col·legiats i no col·legiades.

PagamentMitjançant transferència al compte bancari:

ES28 0182 4609 9502 0119 4677 (abans de la data de tancament de la jornada)

(ref. ingrés Jornada JAL  i nom i cognom de la persona assistent)

Tancament d'inscripcions: Dimecres 2 de febrer de 2022 a les 12:00h

PROGRAMA :

9:00 – 9:10 Inauguració de la jornada

9:10 – 10:00 NOVETATS SOBRE EL RÈGIM FINANCER COMPTABLE I DE CONTROL INTERN

PONENT: Sra. Carmen Torres Morales. Interventora delegada de l’Ajuntament de Barcelona

10:00 – 10:45 NOVETATS SOBRE EL RÈGIM LOCAL GENERAL

Ponent: Sr. Joan Antón Font Monclús. Secretari General de l’Ajuntament de Tarragona

10:45 – 11:15 Pausa

11:15 – 12:00 NOVETATS EN CONTRACTACIÓ

Ponent: Sr. Jofre Clofent Casalpeu. Cap de Servei de contractació de l’Ajuntament de Badalona

12:00 – 12:45 NOVETATS SOBRE URBANISME

Ponent: Sr. Héctor García Morago. Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

12:45 – 13’30 NOVETATS SOBRE RECURSOS HUMANS

Ponent: Sr. Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz. Professor agregat (AQU) i Titular de la Universitat Acreditat (ANECA) de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

13’30 Cloenda

 

Condicions de la inscripció:

1.       La inscripció a l'acció formativa es podrà realitzar fins les 12 hores del dia 2 de febrer de 2022.

2.       La confirmació per part del CSITAL Barcelona de la inscripció en l'acció formativa, genera la meritació de la quota d'inscripció.

3.       La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Barcelona) de la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de dos dies hàbils d'antelació, dona dret a sol·licitar la devolució de l'import de la quota d'inscripció abonada o, si s'escau, a anul·lar la factura emesa pendent d'abonament.

4.       La no assistència a l'acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no eximeix de l'obligació de pagament de la quota d'inscripció meritada amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués estat abonada.

5.       Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran inscriure al seu personal a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Barcelona, fins que no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d'inscripció per part de l'entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL Barcelona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament.
 
6. S’enviarà per correu electrònic certificat d’assistència a la jornada a aquelles persones que acreditin haver estat connectats un mínim de 4 hores.

7. A les persones admeses a l’acció formativa els serà facilitat un enllaç i un codi per a un sol usuari per a la connexió a la Jornada a través de la plataforma Zoom.

Organitza:         

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació