COMUNICAT DEL COL·LEGI DE SECRETARIS, INTERVENTORS I TRESORERS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE BARCELONA EN RELACIÓ AL PROJECTE DE LLEI DE MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA

 

La Junta General del Consell de Col·legis de SITAL de Catalunya en data 8 d’octubre de 2021 va aprovar la proposta relativa a la reclamació al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública per a la implementació de diverses mesures en relació amb el personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

 

La Comissió Executiva del COSITAL en data 27 de novembre de 2021 va sol·licitar l’exclusió de l’aplicació de les disposicions addicionals sisena i octava del Projecte de llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, a qui exerceixen en les entitats locals funcions reservades a personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional en virtut de nomenament interí o qualsevol altre nomenament que habiliti per al seu exercici amb caràcter temporal.

 

La Junta de Govern del CSITAL Barcelona considera, que a banda d’aquestes mesures, que comparteix plenament, calen adoptar mesures col·laterals de difusió de la difícil situació jurídica en la que actualment s’estan exercint les funcions reservades i que s’agreuja de forma totalment il·legal i inconstitucional amb les mesures contingudes a les disposicions addicionals sisena i octava del Projecte de llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, ha consagrat com a funcions necessàries a totes les corporacions locals, i reservades a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, les funcions de secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu, i d’intervenció-tresoreria corresponent el control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, i comptabilitat, tresoreria i recaptació dels ens locals.

 

Funcions necessàries, reservades a personal funcionari de carrera i encaminades a verificar la correcció jurídica i econòmica de les decisions adoptades pels diferents òrgans de les corporacions locals, i en definitiva, a salvaguardar la responsabilitat de les autoritats que exerceixen els seus càrrecs en les diferents corporacions locals, per tal de garantir els principis de transparència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat econòmica-financera.

 

Resulta un atac jurídic, totalment inacceptable en un Estat de Dret, pretendre dur a terme un procés d’estabilització de l’ocupació temporal en les administracions públiques referit al personal funcionari interí o de qualsevol altre naturalesa temporal que exerceix les funcions reservades a personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

 

Inadmissible i inacceptable perquè suposa una clara vulneració dels principis constitucionals que regulen l’accés a la funció pública: igualtat, mèrit, capacitat, publicitat, transparència, objectivitat i seguretat jurídica. Principis que el poder legislatiu i executiu han de garantir i salvaguardar, no pas ometre, menysprear o desdibuixar sota exclusius criteris d’oportunitat política i en cap cas sota criteris de legalitat i responsabilitat jurídica.

 

Inadmissible i inacceptable perquè suposa la consolidació de personal que no ha acreditat disposar de la preparació adequada en els diferents àmbits d’activitat de les corporacions locals, d’una forma igual a la que ha acreditat el personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, amb els corresponents riscos a l’hora de salvaguardar la responsabilitat administrativa, penal, comptable i de qualsevol altre tipus exigible als càrrecs electes que exerceixen les seves funcions a les corporacions locals.

 

 

I finalment, inadmissible i inacceptable perquè suposa la ruptura definitiva amb els pilars que sustenten la funció pública a l’Estat espanyol, i en concret, amb l’exercici de les funcions reservades a personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. Uns pilars que es citen al preàmbul del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, que regula el règim jurídic d’aquest personal i que són els següents:

  1. Garantir la professionalitat i l’eficàcia en l’exercici de les funcions reservades.
  2. Aconseguir un control econòmic-pressupostari més rigorós, per a millorar la presa de decisions dels càrrecs electes en l’exercici del seu mandat representatiu.

 

Per tot això, considerem que en la tramitació de les disposicions addicionals sisena i octava del Projecte de llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública cal indicar de forma expressa que no s’aplicarà en cap cas a les places reservades a personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

 

Junta de Govern del CSITAL Barcelona

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació