El CSITAL de Barcelona organitza el proper dia 3 de DESEMBRE de 2020 una Jornada d’anàlisi de les modificacions normatives que afecten al canvi de mesures fiscals i l’endeutament a l’any 2021 ateses les novetats produïdes en el context econòmic i jurídic afectat.

La jornada té com a objectiu tractar l’impacte real d’aquestes mesures en l’aprovació del pressupost i en la gestió econòmica i control en les entitats locals, des d’un punt de vista eminentment pràctic:

  • Quines regles fiscals canvien i la seva incidència en l’àmbit local
  • Quines regles fiscals no canvien i continuen vigents
  • Impacte en l’Endeutament i pressupost pel 2021

Lloc: Plataforma Zoom pel seguiment de la jornada online

Destinataris: Interventors, Secretaris-interventors, Secretaris i Tresorers d'administració local. Personal dels ens locals adscrits als departaments de gestió econòmica i pressupostària i que tramitin propostes de contingut econòmic. Càrrecs electes de corporacions locals.

Documentació : Es facilitaran les ponències que es facin servir al llarg de la jornada.

Inscripció: Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu aquí. 

Quota inscripció: 120 euros col·legiats i col·legiades, 160 no col·legiats i no col·legiades.

PagamentMitjançant transferència al compte:

ES28 0182 4609 9502 0119 4677

(ref. ingrés Jornada  RF i nom de la persona assistent)

Tancament d'inscripcions: Dimarts 1 de desembre de 2020

 

PROGRAMA :

8:45- 9:00 Recepció dels assistents.

9:00 a 9:30 - Inauguració de la jornada.

CSITAL BARCELONA

FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES

9.30-10:30 - Anàlisis I impacte d’actuacions sotmeses a TUTELA FINANCERA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA a partir de les modificacions de les regles fiscals en l’endeutament i altres instruments regulats en la Llei d’Estabilitat i Sostenibilitat Financera .

Sr. Ramon Auset i Martí, Responsable de l’Àrea de Corporacions Locals. Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya.

10.30- 10:45 Preguntes i respostes

10:45 a 11:15 PAUSA-CAFÉ

11:15-13:15 Efectes de la suspensió de les Regles fiscals en les CORPORACIONS LOCALS. Impacte en els  pressupostos municipals, l’endeutament previst i compliment de la LOPSEP en l’administració local.

Sr. Baldomero Rovira, Interventor de l’Ajuntament de Reus

13:15-13:30 Preguntes i respostes

13:30 CLOENDA

 

CSITAL BARCELONA

 

Condicions de la inscripció: 

1.       La inscripció a l'acció formativa es podrà realitzar fins les 12:00 del dia 1 de desembre de 2020.

2.       La confirmació per part del CSITAL Barcelona de la inscripció en l'acció formativa, genera la meritació de la quota d'inscripció. 

3.       La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Barcelona) de la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de quatre dies hàbils d'antelació, dona dret a sol·licitar la devolució de l'import de la quota d'inscripció abonada o, si s'escau, a anul·lar la factura emesa pendent d'abonament.

4.       La no assistència a l'acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no eximeix de l'obligació de pagament
de la quota d'inscripció meritada amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués estat abonada.

5.       Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran inscriure al seu personal a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Barcelona, fins que no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d'inscripció per part de l'entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL Barcelona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament. 
 
6. Enviament de material de l'acció formativa: totes les persones que hagin pagat la quota d'inscripció rebran el material disponible.
 
7. Als assistents els serà facilitat un enllaç i un codi per a un sol usuari per a la connexió a la Jornada a través de la plataforma Zoom.

 

ORGANITZA:

logo

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació