El CSITAL de Barcelona organitza el proper dia 1 de desembre de 2020 una Jornada d'actualització sobre la tramitació i gestió dels expedients de contractació irregular i dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits, ateses les novetats produïdes en el context econòmic i jurídic que els afecta.  

La jornada té com a objectiu tractar diverses problemàtiques actuals de l’ operativa de la gestió econòmica i de control en les entitats locals, des d’un punt de vista eminentment pràctic:

•    Què és la contractació irregular i quines les seves conseqüències.

•    Nul·litat i anul·labilitat dels actes administratius

•    Tramitació d’expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits. Criteris davant de nul·litats contractuals.

•    Incidència econòmica en la quantificació dels danys derivats de la contractació irregular.

•    Paper de la Intervenció en aquests expedients i en les omissions de fiscalització.

Destinataris/àries:  Personal funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. Personal dels ens locals adscrits als departaments de gestió econòmica i pressupostària i personal jurista. Personal tècnic dels ens locals. Càrrecs electes.

Documentació : Es facilitaran les ponències que es facin servir al llarg de la jornada, així com les principals referències normatives i jurisprudencials de cada matèria.

Lloc: Plataforma Zoom pel seguiment de la jornada on line.

Inscripció:
Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu aquí.

Quota inscripció:
120 € col·legiats i col·legiades
160 € no col·legiats i no col·legiades.

Pagament: Mitjançant transferència al compte bancari ES28 0182 4609 9502 0119 4677, abans del tancament de la jornada el dia 27 de novembre de 2020.

(ref. ingrés Jornada  CI- REC i nom de la persona assistent)

PROGRAMA :

8.30- 9:00 Recepció dels assistents.

9:00 – 9:15  Inauguració de la jornada

Sra. Aurora Corral, Presidenta del CSITAL Barcelona

9:15-10.30 LA CONTRACTACIÓ IRREGULAR: NUL·LITAT I ANUL·LABILITAT. CONVALIDACIÓ D’ACTES ADMINISTRATIUS.

Ponent:

Sr. Alfredo Galán. Vocal de  la Comissió Jurídica Assessora i Director de la Fundación Democracia y Gobierno Local.

10.30-11:00 Pausa

11:00-12:15 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIALS I OMISIONS DE FISCALITZACIÓ

Ponents:

Sra. Carmen Torres- Interventora Delegada de l’Ajuntament de Barcelona

Sra. Criseída Ramírez- Vicepresidenta del CSITAL Barcelona i Interventora de l’Ajuntament de Viladecans

12:15-13.00 RISCOS PER A LA INTEGRITAT EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Sr.Òscar Roca, director de Prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya

13.00-14:00 SITUACIONS I EXPERIÈNCIES ACTUALS EN MUNICIPIS CATALANS.

Taula Rodona:

Sr. Baldomero Rovira, Interventor de l’Ajuntament de Reus

Sra. Leonor Martínez, Viceinterventora de l’Ajuntament de Badalona

 

14:00-14:30 CONCLUSIONS I CLAUSURA

Sra. Aurora Corral, Presidenta del CSITAL Barcelona

 

Condicions de la inscripció:

1.       La inscripció a l'acció formativa es podrà realitzar fins les 13 hores del dia 27 de novembre de 2020.

2.       La confirmació per part del CSITAL Barcelona de la inscripció en l'acció formativa, genera la meritació de la quota d'inscripció.

3.       La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Barcelona) de la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de dos dies hàbils d'antelació, dona dret a sol·licitar la devolució de l'import de la quota d'inscripció abonada o, si s'escau, a anul·lar la factura emesa pendent d'abonament.

4.       La no assistència a l'acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no eximeix de l'obligació de pagament de la quota d'inscripció meritada amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués estat abonada.

5.       Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran inscriure al seu personal a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Barcelona, fins que no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d'inscripció per part de l'entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL Barcelona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament.
 
6. Enviament de material de l'acció formativa: totes les persones que hagin pagat la quota d'inscripció prèviament a la realització de l'acció formativa rebran el material disponible.  

7. S’enviarà per correu electrònic certificat d’assistència a la jornada a aquelles persones que acreditin haver estat connectats un mínim de 4 hores.

8. A les persones admeses a l’acció formativa els serà facilitat un enllaç i un codi per a un sol usuari per a la connexió a la Jornada a través de la plataforma Zoom.

Organitza:

csital

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació