JORNADA D’ACTUALITZACIÓ DE TRESORERIA (CANVI DE DATA)

El CSITAL de Barcelona organitza el proper dia 11 de maig de 2020 una Jornada d'actualització sobre matèries de tresoreria, ateses les novetats produïdes en el context econòmic i jurídic que els afecta.  

La jornada té com a objectiu tractar diverses problemàtiques actuals de la operativa de les tresoreries locals, des d’un punt de vista eminentment pràctic:

  • Riscos i recomanacions per fer pagaments amb efectes alliberadors.
  • Serveis necessaris de les entitats financeres, costos per saldos bancaris.
  • Gestió d’ajuts socials.
  • Funcions dels secretaris-interventors a l’àmbit de tresoreria.
  • Competències dels tresorers en matèria de gestió d’ingressos.
  • Jurisprudència del Tribunal de Cuentas.
  • Impost sobre l’increment del Valor dels terrenys de nat. Urbana.

Destinataris: Tresorers, interventors i secretaris-interventors d'administració local. Personal dels ens locals adscrits als departaments de tresoreria.

Documentació : Es facilitaran les ponències que es facin servir al llarg de la jornada, així com les principals referències normatives i jurisprudencials de cada matèria.

LlocSeu del CSITAL Barcelona (carrer Girona 48, entresol)

Inscripció: 

Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu aquí.

Quota inscripció: 90 euros col·legiats i col·legiades, 160 no col·legiats i no col·legiades.

PagamentMitjançant transferència al compte:

ES28 0182 4609 9502 0119 4677

(ref. ingrés Jornada JAT  i nom i cognom de la persona assistent)

 

PROGRAMA :

 

9:00 Recepció dels assistents.

9:15 - Inauguració de la jornada

9:30-10:30. QUAN UN PAGAMENT ÉS ALLIBERADOR: RISCOS I RECOMANACIONS

Ponent: Sra. Inmacualada Turu Santigosa. Tresorera de l’Ajuntament de Barcelona.

10:30-11:00 Pausa cafè

11:00-12:00 SITUACIÓ ACTUAL DE LES RELACIONS AMB LES ENTITATS FINANCERES: COL·LABORACIÓ EN LA RECAPTACIÓ D’INGRESSOS, COST DELS SALDOS

Ponent: Sr. Fernando González-Santacana Martín. Tresorer de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat

12:00-13:00 PROBLEMÀTICA AMB LA GESTIÓ D’AJUTS SOCIALS

Ponent: Sra. Lourdes Juez Bergé. – Tresorera de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

13:00-14:00 COMPETÈNCIES DELS SECRETARIS-INTERVENTORS EN MATÈRIES DE TRESORERIA. NOVES COMPETÈNCIES EN GESTIÓ D’INGRESSOS.

Ponent: Sra. Verònica Barquero Miró – Tresorera i Directora d’Hisenda de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

14:00-14:30 Breus apunts sobre:

  • SITUACIÓ ACTUAL DE L’I. INCREMENT VALOR TERRENYS N.U.
  • JURISPRUDÈNCIA TRIBUNAL DE CUENTAS RELACIONADA AMB LES TRESORERIES

Mesa rodona entre tots els ponents i assistents

 

Condicions de la inscripció: 

 

1.       La inscripció a l'acció formativa es podrà realitzar fins les 12:00 del dia hàbil anterior a la data de la seva celebració.

2.       La confirmació per part del CSITAL Barcelona de la inscripció en l'acció formativa, genera la meritació de la quota d'inscripció. 

3.       La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Barcelona) de la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de dos dies hàbils d'antelació, dona dret a sol·licitar la devolució de l'import de la quota d'inscripció abonada o, si s'escau, a anul·lar la factura emesa pendent d'abonament.

4.      La no assistència a l'acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no eximeix de l'obligació de pagament de la quota d'inscripció meritada amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués estat abonada.

5.       Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran inscriure al seu personal a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Barcelona, fins que no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d'inscripció per part de l'entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL Barcelona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament. 
 

6.      Enviament de material de l'acció formativa: totes les persones que hagin pagat la quota d'inscripció prèviament a la realització de l'acció formativa rebran el material disponible.  Les persones que efectivament assisteixin a la jornada però no haguessin abonat prèviament la quota d'inscripció també se'ls enviarà el material en els 5 dies naturals posteriors a la celebració de l'acció formativa. 

 

 

                                                  Organitza:  im

 

 

 

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació