El Consell de Col·legis SITAL de Catalunya organitza el proper dia 5 d’abril de 2019 una nova edició de la Jornada sobre Renovació i Autoorganització dels Ajuntaments, donat l'èxit de participació de les dues edicions anteriors.  

Amb motiu de la convocatòria de les properes eleccions locals es fa imprescindible per als empleats públics locals i els càrrecs electes recordar i actualitzar totes les qüestions derivades de la renovació de les nostres corporacions.

Dins d'aquesta activitat cobren especial significat qüestions com les relacionades amb l'activitat dels membres electes i els seus efectes legals, l'activitat municipal durant el període electoral, la constitució de l'ajuntament, l'elecció de l'alcalde o alcaldessa i la determinació de la nova organització municipal, el que unit al necessari coneixement del contingut actual de l'estatut jurídic dels membres electes, tant a títol individual com en règim col•lectiu a través dels seus diferents grups municipals, requereix un estudi i reflexió constant de la legislació i la jurisprudència.

Destinataris: Secretaris, interventors i tresorers d'administració local. Personal dels ens locals i membres electes d’ajuntaments.

Documentació: Es facilitaran les ponències, que contemplaran també els enllaços amb les principals referències normatives, legislatives, jurisprudencials i doctrinals de cada matèria.

LlocAuditori del  Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona.

(carrer Casp 130 edifici COACB. Planta -1).

Inscripció: Es pot formalitzar la inscripció enviant un correu electrònic a informacio@proxymatest.es/csital

Quota inscripció: 75 € col·legiats i col·legiades, 160 € no col·legiats i no col·legiades.

Pagament: Mitjançant transferència al compte: ES90 0081 0372 9000 1517 852

 (ref. ingrés Jornada 1 i nom i dos cognoms de la persona assistent)

PROGRAMA

09’00-09’20  Inscripció i recollida de la documentació.

09’20-09’30 Inauguració de la jornada

  • Sra. Aurora Corral García, Presidenta del Consell de Col·legis SITAL de Catalunya.

9'30-10'15. Eleccions Locals: campanya electoral i campanyes institucionals.

  • Joan Anton Font Monclús, Secretari general de l’Ajuntament de Tarragona

10'30-11’15 Finalització del mandat: especial referència a la incidència electrònica.

  • Sr. Roger Cots Valverde, Secretari general de l’Ajuntament de Gavà.

11’15- 11’45 Pausa cafè

11’45- 12’15 La configuració del govern municipal: el cartipàs

  • Sr. José Luis González Leal, Secretari general de l’Ajuntament de Manresa.

12'30 a 13'15: Els grups municipals assignacions economiques i justificació.

·        Sr. Baldomero Rovira López, Interventor de l’Ajuntament de Reus.

13’30 a 14’15: Constitució dels ajuntaments i qüestions col·laterals

·       Sra. Carmen Alonso Higuera, Secretària general de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

14,30 Cloenda de la Jornada.

  • Sra. Aurora Corral García, Presidenta del Consell de Col·legis SITAL de Catalunya.

 

Condicions de la inscripció

1.       La inscripció a l'acció formativa es podrà realitzar fins les 12:00 del dia hàbil anterior a la celebració de la jornada.
2.       La confirmació per part del Consell de Col·legis SITAL de Catalunya de la inscripció en l'acció formativa, genera la meritació de la quota d'inscripció. 
3.       La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del Consell de Col·legis SITAL de Catalunya) de la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de dos dies hàbils d'antelació, dóna dret a sol·licitar la devolució de l'import de la quota d'inscripció abonada o, si s'escau, a anul·lar la factura emesa pendent d'abonament.
4.       La no assistència a l'acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no eximeix de l'obligació de pagament de la quota d'inscripció meritada amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués estat abonada.
5.       Enviament de material de l'acció formativa: S’enviarà el material en els 5 dies naturals posteriors a la celebració de la jornada.

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació