El CSITAL de Barcelona organitza el proper dia 8 de febrer de 2019 una nova edició de la Jornada d'Actualització de l'Administració Local, donat l'èxit de participació de les tres edicions anteriors.  

4a Jornada Actualització Administració Local

La jornada té com a objectiu facilitar als assistents un resum clar i justificatiu de les principals novetats de l'any 2018 que afecten als diferents àmbits del dret local, tant des d’un punt de vista legislatiu, jurisprudencial i doctrinal  abastant les matèries següents:

  • Règim econòmic comptable i de control.
  • Contractació.
  • Règim Local general.
  • Urbanisme.
  • Recursos Humans

Destinataris: Secretaris, interventors i tresorers d'administració local. Personal dels ens locals, membres electes, advocats i professionals del dret.

Documentació: Es facilitaran les ponències, que contemplaran també els enllaços amb les principals referències normatives, legislatives, jurisprudencials i doctrinals de cada matèria.

Lloc: Auditori del  Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona.

(carrer Casp 130 edifici COACB. Planta -1).

Inscripció: Es pot formalitzar la inscripció enviant un correu electrònic a informacio@proxymatest.es/csital

Quota inscripció: 60 euros col·legiats i col·legiades, 130 no col·legiats i no col·legiades.

Pagament: Mitjançant transferència al compte: ES2801824609950201194677 (ref. ingrés Jornada 1 i nom de l'assistent)

PROGRAMA :

9’00 Inscripció i recollida de la documentació.

9’10 - Inauguració de la jornada

9’15–10’00. NOVETATS SOBRE EL RÈGIM ECONÒMIC FINANCER, COMPTABLE I DE CONTROL  INTERN.

Ponent: Sra. Maria Petra Sáiz Antón, Interventora General de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.  

10'00-10'45 NOVETATS SOBRE CONTRACTACIÓ.

Ponent: Sra. Neus Colet i Arean, Presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

10'45-11'15 Pausa café

11'15-12'00 NOVETATS SOBRE RÈGIM LOCAL GENERAL.

Ponent: Sr. Joan Anton Font Monclús. Secretari General de l’Ajuntament de Tarragona.

12'00-12'45 NOVETATS SOBRE URBANISME.

Ponent: Sr. Hèctor García Morago, Secretari d’Administració Local i Magistrat TSJC.

12'45-13'30 NOVETATS SOBRE RECURSOS HUMANS.  

Ponent: Sr. Cristian Armadàs i Sabaté, Tècnic superior en dret, especialista en funció pública i relacions laborals CEMICAL

13’45 Cloenda de la Jornada.

Condicions de la inscripció

1.       La inscripció a l'acció formativa es podrà realitzar fins les 12:00 del dia hàbil anterior a la celebració de la jornada.
2.       La confirmació per part del CSITAL Barcelona de la inscripció en l'acció formativa, genera la meritació de la quota d'inscripció. 
3.       La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Barcelona) de la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de dos dies hàbils d'antelació, dóna dret a sol·licitar la devolució de l'import de la quota d'inscripció abonada o, si s'escau, a anul·lar la factura emesa pendent d'abonament.
4.       La no assistència a l'acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no eximeix de l'obligació de pagament de la quota d'inscripció meritada amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués estat abonada.
5.       Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran inscriure al seu personal, a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Barcelona, fins que no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d'inscripció per part de l'entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL Barcelona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament. 
6. Enviament de material de l'acció formativa: totes les persones que hagin pagat la quota d'inscripció prèviament a la realització de la jornada rebran el material disponible.  Els que efectivament assisteixin a la jornada però no haguessin abonat prèviament la quota d'inscripció també se'ls enviarà el material en els 5 dies naturals posteriors a la celebració de la jornada.
 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació