test

Descripció i requisits

L’Escala de funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional es troba dins del Grup A, Subgrup A1 i es subdivideix en les subescales següents:

  • Secretaria, a què corresponen les funcions comprensives de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu.
  • Intervenció-Tresoreria, a la qual corresponen les funcions de control i la fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.
  • Secretaria-Intervenció, a la qual corresponen les funcions comprensives de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu, ia més, de control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, comptabilitat i recaptació.

Són funcions públiques necessàries a totes les corporacions locals, la responsabilitat administrativa de les quals està reservada a aquests funcionaris.

Requisits per accedir a les proves selectives:

1. Nacionalitat:
– Ser ciutadà espanyol segons indica el Reial decret 543/2001.

2. Capacitat:
– Tenir capacitat funcional per al lloc.

3. Edat:
– Ser major de 16 anys i no haver arribat a la jubilació forçosa.

4. Habilitació:
– No haver estat separat disciplinàriament de serveis públics.
– No estar inhabilitat per resolució judicial.

5. Titulació:
– Posseir títol de llicenciat, enginyer, arquitecte o grau.

6. Manteniment de Requisits:
– Mantenir els requisits fins a la presa de possessió.

7. Funcionaris en Organismes Internacionals:
– Poden accedir-hi si tenen la titulació i superen processos selectius.

Sol·licita més informació a:

✉️  informacio@csital.cat

?  932 65 51 61

Dilluns-Divendres de 10h a 18h