Convocatòria de l’assemblea general ordinària 2023

EDICTE sobre convocatòria de l’assemblea ordinària de l’any 2023.
Per Resolució de la Presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona de data 10 de novembre de 2023 s’ha convocat sessió ordinària de l’Assemblea el dia 01 de desembre de 2023 al Saló de Cent de l’Ajuntament de Manresa, a les 10.00 hores, en primera convocatòria, i a les 10.30 hores, en segona convocatòria, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació acta assemblea extraordinària 16 de desembre 2022
2.- Aprovació comptes exercici 2022
3.- Aprovació pressupost exercici 2024
4.- Donar compte accions i projectes en matèria de formació
5.- Donar compte actuacions realitzades, assistència al col·legiat i temes judicials
6.- Xerrada sobre el futur de la professió a càrrec dels FALHCN de l’Ajuntament de Manresa
7.- Torn obert de paraules
8.- Lliurament distincions dels col·legiats jubilats

Barcelona, 10 de novembre de 2023

Carme Torres
Presidenta

Convocatòria assemblea [PDF]