Cobertura temporal del lloc de treball d’Intervenció a l’Ajuntament de Pineda de Mar en règim de nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació

L’Ajuntament de Pineda de Mar, té la necessitat de cobrir el lloc de treball d’Intervenció, classe primera, amb caràcter provisional, acumulació o comissió de serveis, amb motiu de l’absència per incapacitat temporal de l’interventor accidental que ocupa la plaça actualment, del qual no es preveu incorporació immediata, amb caràcter temporal, urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Per llegir tota la informació: [PDF] Anunci_intervenció