Publicada la relació d’aspirants que han aprovat les proves selectives per a l’accés, pel sistema general d’accés lliure, a la subescala de Secretaria, categoria d’Entrada, de l’escala de FHN

Ordre TDF/145/2024, de 8 de febrer, per la qual es publica la relació d’aspirants que han aprovat les proves selectives per a l’accés, pel sistema general d’accés lliure, a la subescala de Secretaria, categoria d’Entrada, de l’Escala de funcionaris dadministració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre HFP/1075/2022, de 7 de novembre.

Més informació: BOE – Oposicions i concursos – 22 de febrer del 2024