Anunci per les cobertures temporals dels llocs de treball d’Intervenció a l’Ajuntament de Vila-Seca en règim de comissió de serveis

L’Ajuntament de Vila-seca té la necessitat de cobrir el lloc de treball d’Interventor, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de comissió de serveis establert als articles 48 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. L’inici del procediment s’ha efectuat per Decret d’Alcaldia de data 19 d’abril 2021 (núm. 2023-0000425).

Per llegir tota la informació: [PDF]Anunci de convocatòria i bases per proveir mitjançant comissió de serveis el lloc de treball d’Interventor de l’Ajuntament de Vila-seca.