Anunci per les cobertures temporals dels llocs de treball De Tresorer/a a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en règim de comissió de serveis, nomenament provisional

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca té la necessitat de cobrir amb caràcter urgent i inajornable el lloc de treball de tresorer/a reservada a funcionaris amb habilitació nacional, que es trobarà vacant en breu, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, d’acord amb el procediments establerts als articles 48, 49 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habili tació de caràcter nacional.

Per llegir tota la informació: [PDF] Anunci per les cobertures temporals dels llocs de treball De Tresorer/a a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en règim de comissió de serveis, nomenament provisional