test

Anatomia de les sessions del ple

El CSITAL de Barcelona organitza el dijous dia 25 d’abril de 2024 aquesta jornada.

OBJECTIU

  • Analitzar el marc legal, amb una especial rellevància al paper que pot jugar el ROM en la seva regulació, i els aspectes nuclears del règim de sessions del Ple – classes de sessions, iniciativa i convocatòria, quòrums de constitució i votació, sistemes de votació i classes de vots.
  • Abordar els aspectes essencials de la sessions plenàries relacionats amb la seva nomenclatura, el lloc i forma de celebració, la mecànica de la sessió i el seu ordre i la formalització de les sessions i certificació dels seus acords.
  • Aprofundir en el contingut i desenvolupament de la part de control, els precs, preguntes i mocions, així com, també, els diferents instruments de control de l’acció de govern.

Documentació: Es facilitaran les ponències, que contemplaran les principals referències normatives, legislatives i jurisprudencials i/o doctrinals de cada matèria.

PERSONES DESTINATÀRIES

Personal funcionari que exerceix el càrrec de secretaria a les corporacions locals i personal dels ens locals o càrrecs electes interessats en la matèria.

FORMAT MIXT PRESENCIAL

  • Presencial Carrer de Girona, 48, 08009 Barcelona
  • Online Plataforma Zoom.
  [PDF PROGRAMA] CONSULTA TOTA LA INFORMACIÓ