El Congrés aprova el Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic

La Comissió d’Hisenda i Funció Pública ha aprovat el 27 de juliol de 2017 el Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic, pel qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE

Debatuts i votat en Comissió, amb competència legislativa plena, l’informe de la ponència i les esmenes a  l’articulat, el text continua la tramitació en el Senat.

Podeu consultar aquí:

Publicada la convocatòria de 250 places d'accés lliure i 200 places de promoció interna de diferents escales de FHN

En el BOE de 8 de juliol de 2017 s’ha publicat el Reial Decret 702/2017, de 7 de juliol, pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació pública per l’any 2017, que en l’annex III preveu la convocatòria de 250 places d’accés lliure i 200 places de promoció interna per les diferents escales de funcionaris d’habilitació de caràcter nacional, d’acord amb el detall que s’adjunta.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació