Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals emesa per la Direcció General de Política financera, assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya.

La Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor ha publicat en la seva pàgina web una nota informativa, de 14 de juliol de 2017, sobre el règim de tutela financera dels ens locals per l’exercici 2017 adaptada a la Llei 3/2017, de 27 de juny,  de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017.

Les actualitzacions que conté  fan referència a:

Publicada la convocatòria de 250 places d'accés lliure i 200 places de promoció interna de diferents escales de FHN

En el BOE de 8 de juliol de 2017 s’ha publicat el Reial Decret 702/2017, de 7 de juliol, pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació pública per l’any 2017, que en l’annex III preveu la convocatòria de 250 places d’accés lliure i 200 places de promoció interna per les diferents escales de funcionaris d’habilitació de caràcter nacional, d’acord amb el detall que s’adjunta.

Nova base de dades de transparència i funció pública

El CEMICAL ha creat una base de dades, que entra en funcionament avui divendres 30 de juny, des de la qual es pot accedir a una selecció i resum de les resolucions, informes, dictàmens i criteris més rellevants emesos pels òrgans administratius que vetllen per la seva aplicació: el Consejo de transparencia y buen gobierno (CTBG) i la Comissió de garantia del dret d’accés a la informació pública (GAIP), classificats segons la seva temàtica.

Curs CSITAL Girona: Taller d'aspectes pràctics sobre la gestió del padró municipal d'habitants

El CSITAL Girona organitza el proper 7 de juliol el Taller d'aspectes pràctics sobre la gestió del padró municipal d'habitants a càrrec de la Sra. Aurora Corral, Secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i Vicepresidenta del CSITAL Barcelona.

Data: Divendres, 7 de juliol de 2017

Jornada de novetats sobre Funció Pública i control intern en les Entitats Locals.

El dia 29 de juny ha tingut lloc la Jornada organitzada conjuntament entre la FMC i el Consell SITAL de Catalunya sobre Novetats sobre Funció Pública i control intern en les Entitats Locals. El Projecte de Llei de PGE i el Reglament de control intern del sector públic local. A càrrec del Sr. Baldomero Rovira López, Interventor de l'Ajuntament de Reus i la Sra. Anna Maciá Bové, Interventora de l'Ajuntament de Figueres i Presidenta del CSITAL Girona.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació