Guia per a la redacció de plecs de clàusules admistratives particulas de contractes de serveis adjudicats per procediment obert.

Us informem que la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de  la Generalitat de Catalunya ha publicat a la seva pàgina  web  la Guia per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes de serveis adjudicats per procediment obert, actualitzada a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació