Actualització del principi de prudència financera

En el BOE del 9 de gener de 2018 s'ha publicat  la Resolució de 8 de gener de 2018, de la Dirección General del Tresoro, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresoro y Politica Financiera,  per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats  de les comunita

Aprovada l'aplicació informàtica i el questionari electrònic per la remissió d'informació sobre la contractació pública

Els apartats 3 i 4 de l’article 328  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic estableixen l’obligació de  la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat de coordinar el compliment de les obligacions d’informació que imposen les obligacions de contractació, així com d’emetre  un informe referit a tots els poders adjudicadors estatals, autonòmics i locals respecte  a la contractació pública per a ser remès a la Comissió Europea.

Modificació de la metodologia de càlcul del PMP

 En el BOE del dissabte 23 de desembre s’ha publicat el Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilita

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació