Comunicat del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Catalunya

El Consell de SITAL de Catalunya es reafirma en el contingut íntegre del Comunicat aprovat per unanimitat per la Junta General el 10 de juliol sobre la celebració d'un referèndum el proper 1 d'octubre i, en compliment d'aquests compromisos, respecta les recents providències del Tribunal Constitucional.

Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals emesa per la Direcció General de Política financera, assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya.

La Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor ha publicat en la seva pàgina web una nota informativa, de 14 de juliol de 2017, sobre el règim de tutela financera dels ens locals per l’exercici 2017 adaptada a la Llei 3/2017, de 27 de juny,  de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017.

Les actualitzacions que conté  fan referència a:

Nova base de dades de transparència i funció pública

El CEMICAL ha creat una base de dades, que entra en funcionament avui divendres 30 de juny, des de la qual es pot accedir a una selecció i resum de les resolucions, informes, dictàmens i criteris més rellevants emesos pels òrgans administratius que vetllen per la seva aplicació: el Consejo de transparencia y buen gobierno (CTBG) i la Comissió de garantia del dret d’accés a la informació pública (GAIP), classificats segons la seva temàtica.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació