El CSITAL de Barcelona organitza el dijous dia 27 d’octubre de 2022 aquesta jornada.

OBJECTIU

L’objectiu d’aquesta sessió es ser la continuació de la primera realitzada a COSITAL Barcelona el dia 7 d’abril de 2022 i té la voluntat de analitzar la concreció dels processos d’estabilització pel que fa a les bases de les convocatòries –que s’han aprovar i publicar abans del 31 de desembre d’enguany-, les dificultats de la seva elaboració, els punts forts i les febleses de l’aplicació del concurs-oposició i del concurs de mèrits i també analitzar algunes comparatives ja aprovades per part de determinades Corporacions.

 

Igualment, es farà una reflexió sobre els criteris de la Resolució de la Secretaria de Estado de Función de Pública de 1 d’abril de 2022, sobre “Orientaciones” per aplicar la Llei 20/2021 i els conflictes jurídics i de gestió que es deriven d’aquesta Resolució.

 

Per finalitzar, s’analitzarà un eix força important: com gestionar els nous nomenaments de funcionaris interins i personal laboral temporal a partir de l’entrada en vigor de la Llei 20/2021 i el recorregut de les futures convocatòries “ordinàries” que caldrà desenvolupar.

 

L’exposició sobre el tema contemplarà les principals referències normatives, legislatives i jurisprudencials i/o doctrinals sobre la matèria i finalitzarà amb una obertura a preguntes i qüestions per part dels assistents que seran respostes, en la mesura del possible, pel ponent.

Persones destinatàries: Personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, personal tècnic responsable del servei de recursos humans en les corporacions locals i càrrecs electes.  

Lloc: Format mixt Presencial Carrer de Girona, 48, 08009 Barcelona / Online Plataforma Zoom.

Inscripció: 

Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu AQUÍ. confirmant l’assistència presencial / on line.

Com l’aforament en presencial està limitat a 50 persones, es prioritzarà les inscripcions en presencial de col·legiats i col·legiades per ordre d’inscripció. En cas de no poder atendre la vostra petició d’assistència en presencial se us comunicarà el canvi a la modalitat online durant els dos dies hàbils següents al tancament d’inscripcions.

En tot cas, qualsevol inscripció fora de termini s’entendrà feta amb l’opció online i únicament si l’aforament ho permet s’oferirà el canvi a presencial.

Quota inscripció: 118 euros col·legiats i col·legiades, 158 euros no col·legiats i no col·legiades.

PagamentMitjançant transferència al compte:

ES28 0182 4609 9502 0119 4677 (abans de la data de tancament de la jornada)

(ref. ingrés Jornada PERS  i nom i cognom de la persona assistent)

Tancament d'inscripcions: Dijous 20 d’octubre de 2022 a les 18:00h

Les persones inscrites podran formular, amb antelació a la celebració de la jornada, fins el dijous 20 d’octubre de 2022 a les 14:00h, les seves consultes al ponent a través de l’adreça electrònica de la coordinació de la jornada  formació@csital.cat o bé formular-les en l’espai que s’habilitarà en la pròpia sessió.

 

Coordina: Sònia Ramírez Domínguez, Vocal Csital BCN

 

Per a qualsevol altre qüestió contacteu a través del correu informacio@csital.org amb la secretaria del Col·legi.

 

PROGRAMA :

8.40h.   Recepció i admissió d'assistents

8.50h.   Inauguració i presentació de la jornada

Presenta i modera: Vicepresident del Csital BCN Francesc Fernàndez Ferran

9:00h.   Inici de la Jornada

Plantejament de diferents aspectes relatius als processos d’estabilització:  BASES, PROCÈS DE SELECCIÓ, FINALITZACIÓ I PROCESOS COL.LATERALS

  • El termini d’elaboració de les bases i el contingut de les mateixes.
  • Els criteris de la Resolució sobre Orientacions de l’Estat d’1 d’abril de 2022: anàlisi crític.
  • El procediment per concurs-oposició de l’art.1.2. Punts forts i punts febles.
  • El procediment per concurs (DA 6ª i 8ª): ¿es constitucional el concurs de mèrits?
  • L’articulació dels concursos de mèrits: els criteris de les Orientaciones de l’Estat i la seva concreció en les bases de la convocatòria. ¿és possible valorar exclusivament mèrits de personal interí i temporal?
  • Estat de la qüestió de l’aplicació de la Llei 20/2021 a 10 mesos de l’aprovació: criteris comparatius de diverses Administracions, impugnacions i recursos.
  • La gestió dels treballadors indefinits no fixos en el procés d’estabilització.
  • Elements de la reforma laboral RD-llei 32/2021 que afecten a l’estabilització. En especial, la DA 4ª del RD-llei.
  • Elements de futur: els nous funcionaris interins i el personal laboral temporal a partir del 30 de desembre de 2021.

12:00-12:30 Pausa café

12:30 Plantejament de preguntes i debat amb el ponent

13:30 Cloenda

PONENT: Xavier Boltaina. Professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Directiu a l’Administració local.

Condicions de la inscripció:

1.       La inscripció a l'acció formativa es podrà realitzar fins les 18 hores del dia 20 d’octubre de 2022

2.       La confirmació per part del CSITAL Barcelona de la inscripció en l'acció formativa, genera la meritació de la quota d'inscripció.

3.       La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Barcelona) de la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de dos dies hàbils d'antelació, dona dret a sol·licitar la devolució de l'import de la quota d'inscripció abonada o, si s'escau, a anul·lar la factura emesa pendent d'abonament.

4.       La no assistència a l'acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no eximeix de l'obligació de pagament de la quota d'inscripció meritada amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués estat abonada.

5.       Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran inscriure al seu personal a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Barcelona, fins que no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d'inscripció per part de l'entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL Barcelona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament.
 
6. S’enviarà per correu electrònic certificat d’assistència a la jornada a aquelles persones que acreditin haver estat connectats un mínim de 4 hores.

7. A les persones admeses a l’acció formativa online els serà facilitat un enllaç i un codi per a un sol usuari per a la connexió a la Jornada a través de la plataforma Zoom.

Texto</p>
<p>Descripción generada automáticamenteOrganitza:         

 

 

CsitalBCN_Formació

JORNADES D’ACTUALITZACIÓ SITAL

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació