JORNADA D’ACTUALITZACIÓ DE TRESORERIA

El CSITAL de Barcelona organitza el proper dia 1 d`octubre de 2021 aquesta jornada.

OBJECTIU

La jornada té com a objectiu tractar diverses problemàtiques actuals de la operativa de les tresoreries locals, des d’un punt de vista eminentment pràctic:

  • Riscos i recomanacions, des d’una visió pràctica, per a la ordenació i realització de pagaments
  • Problemàtica i casuística en la meritació i càlcul d'interessos de demora deutors que han de pagar les administracions
  • Cessió de crèdits i document original en l'administració digital
  • Consideracions  en  relació amb  l’ICIO
  • Estudi  econòmic  per  determinar l'import de les taxes
  • Ambientalització de les OOFF.

 

Persones destinatàries: Tresorers, interventors i secretaris-interventors d'administració

local. Personal dels ens locals adscrits als departaments de tresoreria.

Documentació : Es facilitaran les ponències que es facin servir al llarg de la jornada, així com les principals referències normatives i jurisprudencials de cada matèria.

LlocPlataforma Zoom pel seguiment de la jornada online.

Inscripció:  Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu AQUÍ. 

Quota inscripció: 115 euros col·legiats i col·legiades, 165 no col·legiats i no col·legiades.

PagamentMitjançant transferència al compte bancari:

ES28 0182 4609 9502 0119 4677 (abans de la data de tancament de la jornada)

(ref. ingrés Jornada JAT  i nom i cognom de la persona assistent)

Tancament d'inscripcions: Dimecres 29 de setembre de 2021

 

PROGRAMA :

9:00h.   Recepció y admissió d'assistents

9:15h.   Presentació de la II Jornada d'actualització de tresorers/es (Fernando    González .-Santacana)

9:30h.  Visió pràctica de la ordenació i realització de pagaments: Riscos i recomanacions:

Inmaculada Turu Santigosa. Tresorera General Ajuntament de Barcelona

10:30h. Casuística en la meritació i càlcul d'interessos de demora deutors:

Fernando González-Santacana Martín. Tresorer General  Aj. L'Hospitalet de Llobregat

11:30h. Pausa / cafè

12:00h. Cessió de crèdits i document original en l'administració digital:

Iolanda Guimerà Melich. Tresorera General Ajuntament de Tarragona

13:00h. Algunes   consideracions   en   relació   amb   l’ICIO; l’estudi  econòmic  per  determinar l'import de les taxes i l'ambientalització de les OOFF.

Verónica Barquero Miró. Tresorera i Directora d'Hisenda Aj. d'Esplugues de Llobregat

14:00h. Cloenda

 

Condicions de la inscripció:

 

1.       La inscripció a l'acció formativa es podrà realitzar fins les 12 hores del dia 29 de setembre de 2021.

2.       La confirmació per part del CSITAL Barcelona de la inscripció en l'acció formativa, genera la meritació de la quota d'inscripció.

3.       La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Barcelona) de la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de dos dies hàbils d'antelació, dona dret a sol·licitar la devolució de l'import de la quota d'inscripció abonada o, si s'escau, a anul·lar la factura emesa pendent d'abonament.

4.       La no assistència a l'acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no eximeix de l'obligació de pagament de la quota d'inscripció meritada amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués estat abonada.

5.       Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran inscriure al seu personal a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Barcelona, fins que no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d'inscripció per part de l'entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL Barcelona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament.
 
6. S’enviarà per correu electrònic certificat d’assistència a la jornada a aquelles persones que acreditin haver estat connectats un mínim de 4 hores.

7. A les persones admeses a l’acció formativa els serà facilitat un enllaç i un codi per a un sol usuari per a la connexió a la Jornada a través de la plataforma Zoom.

 

Organitza:         

 

 

 

 

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació