El lloc web i el domini csital.org corresponen al Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona (d’ara endavant CSITAL), amb CIF Q0866007H i domicili a carrer Girona núm. 48 – entl., de Barcelona (CP 08007), adreça electrònica informacio@csital.cat, inscrit al Registre.

 

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a CSITAL o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. CSITAL presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. CSITAL autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a http://csital.org/. CSITAL es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a http://csital.org/ (framing).

 

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que CSITAL actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti.

CSITAL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

CSITAL no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

 

 

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació