5a JORNADA D’ACTUALITZACIÓ D’ADMINISTRACIÓ LOCAL

El CSITAL de Barcelona organitza el proper dia 7 de febrer de 2020 una nova edició de la Jornada d'Actualització de l'Administració Local, donat l'èxit de participació de les tres edicions anteriors.  

La jornada té com a objectiu facilitar als assistents un resum clar i justificatiu de les principals novetats de l'any 2020 que afecten als diferents àmbits del dret local, tant des d’un punt de vista legislatiu, jurisprudencial i doctrinal  abastant les matèries següents:

  • Règim econòmic comptable i de control.
  • Contractació.
  • Règim Local general.
  • Urbanisme.
  • Recursos Humans

Destinataris: Secretaris, interventors i tresorers d'administració local. Personal dels ens locals, membres electes, advocats i professionals del dret.

Documentació : Es facilitaran les ponències, que contemplaran també els enllaços amb les principals referències normatives, legislatives, jurisprudencials i doctrinals de cada matèria.

LlocAuditori del  Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona.

(carrer Casp 130 edifici COACB. Planta -1).

Inscripció: 

Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu aquí
 

Quota inscripció: 60 euros col·legiats i col·legiades, 130 no col·legiats i no col·legiades.

PagamentMitjançant transferència al compte:

ES28 0182 4609 9502 0119 4677

(ref. ingrés Jornada 1 i nom de la persona assistent)

 

PROGRAMA :

9’00 Inscripció i recollida de la documentació.

9’10 - Inauguració de la jornada

9’15–10’00. NOVETATS SOBRE EL RÈGIM LOCAL.

Ponent: Sr. Joan Antón Font Monclús. Secretari General de l’Ajuntament de Tarragona.

10'00-10'45 NOVETATS EN CONTRACTACIÓ.

Ponent: Sr. Jofre Clofent Casalpeu. Cap de la unitat de Contractació de l’Ajuntament de Premià de Mar.

10'45-11'15 Pausa café

11'15-12'00 NOVETATS SOBRE URBANISME

Ponent: Sr. Manuel Táboas Bentanachs . Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

12'00-12'45 NOVETATS SOBRE RECURSOS HUMANS.

Ponent: Sr. Joan Mauri Majós. Professor titulat de la Universitat de Barcelona.

12'45-13'30 NOVETATS SOBRE EL RÈGIM FINANCER COMPTABLE I DE CONTROL INTERN.  

Ponent: Sra. Carmen Torras Morales, Directora Coordinació Econòmica, Ajuntament de Barcelona.

 

13’45 Cloenda de la Jornada. 

 

Condicions de la inscripció: 

1.       La inscripció a l'acció formativa es podrà realitzar fins les 12:00 del dia hàbil anterior a la data de la seva celebració.

2.       La confirmació per part del CSITAL Barcelona de la inscripció en l'acció formativa, genera la meritació de la quota d'inscripció. 

3.       La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Barcelona) de la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de dos dies hàbils d'antelació, dona dret a sol·licitar la devolució de l'import de la quota d'inscripció abonada o, si s'escau, a anul·lar la factura emesa pendent d'abonament.

4.       La no assistència a l'acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no eximeix de l'obligació de pagament de la quota d'inscripció meritada amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués estat abonada.

5.       Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran inscriure al seu personal a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Barcelona, fins que no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d'inscripció per part de l'entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL Barcelona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament. 
 

6. Enviament de material de l'acció formativa: totes les persones que hagin pagat la quota d'inscripció prèviament a la realització de l'acció formativa rebran el material disponible.  Les persones que efectivament assisteixin a la jornada però no haguessin abonat prèviament la quota d'inscripció també se'ls enviarà el material en els 5 dies naturals posteriors a la celebració de l'acció formativa. 

 

 

                                         Organitza:         ew

 

 

 

                                        Col.labora:           tt

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació