FHN

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL REIAL DECRET 128/2018, DE 16 DE MARÇ, PEL QUÈ ES REGULA EL RÈGIM JURÍDIC DELS FUNCIONARIS D’ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL

Al BOE núm. 67 de data 17 de març de 2018, s’ha publicat el text del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel què es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. Podeu consultar la publicació aquí.

Per acord de la Junta general del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya de data 12 de febrer de 2015 es va aprovar la presentació d’al·legacions a l’esborrany de Reial Decret (versió 9-12-2014 – el podeu consultar aquí -). Podeu veure les al·legacions presentades aquí.

A la vista del redactat del Reial Decret aprovat, es pot comprovar que, malauradament, la gran majoria de les al·legacions presentades no han estat preses en consideració.

El Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya va manifestar, en l’escrit d’al·legacions presentat, que coneixent la realitat territorial, es posicionava a favor de la configuració d’un sistema que permeti a les comunitats autònomes i als governs locals exercir les seves competències sense desequilibris,  millorant els mecanismes de coordinació, cooperació i control conjugant de forma equilibrada la posició competencial de les  administracions  estatal, autonòmica i local, alterada per la recentralització de la professió  efectuada per l'LRSAL.   Alhora que  apostava per sistemes de selecció exigents i de qualitat, mitjançant l’oposició lliure i pel sistema de provisió preferent i majoritari, del concurs de mèrits.

Malgrat en l’escrit d’al·legacions presentat es raonen els motius pels què es considera que els articles 2.4, 3.2, 6.3 i 63 del Reial Decret no respecten els principis de jerarquia normativa i de reserva de llei, pel que fa a la regulació de les funcions reservades i la tipificació de les faltes disciplinàries, el redactat d’aquests preceptes no ha estat modificat.

L’al·legació presentada ja indicava que amb aquesta regulació no es garanteix un mínim comú denominador del règim estatutari dels funcionaris i funcionàries d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, perquè segons quina sigui la Comunitat Autònoma en la que desenvolupin les seves funcions aquests funcionaris i funcionàries, aquestes funcions preceptives també variaran i podran tenir un contingut diferent i també un règim disciplinari diferent.

 

En l’escrit d’al·legacions presentat també es fa referència al fet que resulta evident que l’increment de nombre de funcions atribuïdes al nostre col·lectiu en el Reial Decret per a ser efectiu i eficaç necessita, alhora, anar acompanyat de la corresponent dotació de mitjans humans i materials o inclús, una nova estructuració i organització dels serveis a càrrec d’aquests funcionaris i funcionàries, i que aquesta previsió de recursos afecta directament a la garantia d’imparcialitat en l’exercici de les funcions reservades. Malgrat es va proposar un redactat sobre aquest extrem, tampoc ha estat pres en consideració.

El redactat del Reial decret, tampoc ha pres en consideració els suggeriments i aclariments continguts a l’escrit d’al·legacions i referits als següents aspectes:

 • Funcions de Secretaria, d’Intervenció i de Tresoreria.
 • Criteris per a la classificació de llocs de treball reservats.
 • Funcions dels Secretaris Interventors.
 • Llocs de treball reservats en mancomunitats de municipis.
 • Llocs de col·laboració.
 • Processos de selecció
 • Sistemes d’accés
 • Règim jurídic de les permutes.
 • Mèrits generals del concurs ordinari.
 • Garanties de provisió en llocs de treball a cobrir per lliure designació.
 • Nomenaments provisionals, comissions de serveis i comissions circumstancials.
 • Classificació de llocs de treball en municipis de gran població.

El CSITAL  té previst organitzar diferents sessions informatives  descentralitzades adreçades als col·legiats i col·legiades als efectes de comentar les principals novetats d’aquest Reial Decret, centrant-se, principalment, en les referides a les funcions reservades al nostre col·lectiu i l’eventual situació de conflicte que es pot produir amb motiu de l’aplicació d’altres normes de caràcter bàsic. Podeu consultar la comparativa aquí.

 

 

LA JUNTA DEL CSITAL CATALUNYA

 

Arxius adjunts

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació