En el BOE del 30 de desembre de 2017 s'ha aprovat el Reial Decret-llei 20/2017, de 29 de desembre pel qual es prorroguen i aproven diverses mesures urgents en matèria social, entre les que es poden destacar:

  • L'actualització dels coeficients d'actualització dels valors cadastrals per l'any 2018 d'acord amb l'establert per l'article 32.2 del Text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.

Aquesta actualització afecta als municipis assenyalats en l'Ordre HFP/885/2017, de 19 de setembre, per la que s'estableix la relació de municipis als que resultaran d'aplicació els coeficients d'actualització dels valors cadastrals que estableixi la Llei de Pressupostos generals de l'Estat per l'any 2018.

  • Es fixa el Salari Mínim Interprofessional per a 2018 amb un increment del 4% respecte a l'establert pel Real Decret 742/2016, de 30 de desembre.

Així mateix senyala que el Govern determinarà l' afectació d'aquest increment i dels que s'aproven en 2018 i el 2019 a les referències al SMI contingut en els convenis col·lectius vigents a 26 de desembre de 2017, així com en normes no estatals i contractes i pactes de naturalesa vigents a la data d'entrada en vigor del veritable decret que fixa anualment el salari mínim interprofessional.

Tot això sense perjudici que els salaris establerts en conveni col·lectiu i en contractes o pactes de naturalesa inferior inferiors en conjunt i en còmput anual a les quotes de SMI vigent en cada moment a la quantia necessària per assegurar la percepció d'aquestes quantitats, sent aplicable les regles sobre compensació i absorció que s'estableixen en els reals decrets pels quals anualment

Podeu consultar aquí:

Reial Decret-llei  20/2017,

l'Ordre HFP/885/2017

La circular  1/2018 de la FEMP

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació