parlament europeuEn data 3 d'octubre de 2017 la Comissió Europea ha publicat les següents comunicacions al Parlament Europeu,al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions:

  1.  Comunicació  COM(2017) 572 final "Aconseguir que la Contractació pública funcioni a Europa i per Europa"

- Aquesta Comunicació presenta una estratègia de contractació pública que estableix el marc polític general i defineix prioritats clares per millorar la contractació a la pràctica i donar suport a les inversions en el si de la UE.

La Comunicació  proposa una àmplia associació col·laborativa que condueixi a un sistema de contractació pública efectiu, transparent, digital i intel·ligent, que respongui plenament als reptes de l'entorn canviant actual. Alguns dels aspectes destacables és el de  l'associació, la millora per part de les autoritats nacionals de l'organització de la contractació formulant estratègies de contractació nacionals clares i l'establiment de centres de suport de la competència i òrgans d'adquisició centralitzats.

També identifica les sis àrees prioritàries següents en les quals una acció clara i concreta pot transformar la contractació pública en un poderós instrument de la cartera de polítiques econòmiques de cada Estat membre facilitant  millores substancials als contractes:

  • Garantir una major acceptació de la contractació pública estratègica
  • Professionalitzar dels compradors públics
  • Millorar l'accés als mercats de contractació
  • Augmentar la transparència, integritat i millorar les dades
  • Impulsar  la transformació digital de la contractació pública
  • Cooperar per contractar de forma conjunta.

Així mateix en relació amb la professionalització dels compradors públics, La Comissió ha dictat la Recomanació (UE) 2017/1805 de 3 d'octubre de 2017 sobre la professionalització de la contractació pública. "Construir una arquitectura per la professionalització de la contractació pública.

 

  1. Comunicació  COM(2017) 573 final "Recolzar la inversió mitjançant una avaluació voluntària prèvia dels aspectes de contractació dels grans projectes d'infraestructures"

Aquesta Comunicació, té per objecte ajudar a les autoritats públiques a gestionar grans projectes de contractació, independentment de si estan o no finançats per la UE, de la manera més eficient possible a fi d'optimitzar el valor per als contribuents, oferir infraestructures d'alta qualitat i maximitzar l’ocupació i el creixement. A tal efecte, la Comissió proposa a les autoritats nacionals i als poders/entitats adjudicadores la utilització d'un “mecanisme previ voluntari”, compost d'un servei d'ajuda, un mecanisme de notificació i un mecanisme d'intercanvi d'informació, orientat a proporcionar suport específic i especialitzat en totes les qüestions relatives a la contractació pública durant l'execució de projectes d'infraestructura

 

LA JUNTA DEL CSITAL DE CATALUNYA

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació