contratacionEl 27 de setembre de 2017 el Ple del Senat ha aprovat el Projecte de Llei de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

El text del Projecte aprovat pel Senat incorpora al text remès pel Congrés dels Diputats 3 esmenes, d'un total de 255 presentades. Un cop aprovat pel Ple del Senat, el Projecte de Llei contínua ara la seva tramitació al Congrés dels Diputats, per la seva aprovació definitiva, promulgació i publicació en el BOE.

Podeu consultar les esmenes i el projecte de Llei aquí.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació