ordre_colors Pel seu interès us adjuntem la consulta publicada per l' Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC, de 29 de setembre de 2017, referida a l'harmonització entre l'establert en el RD 424/2017, de 18 d’abril, que regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local i la Llei d'auditoria de comptes i normativa de desenvolupament, respecte el règim d’auditoria de comptes en societats de titularitat municipal.

Resumidament, els temes plantejats en la consulta fan referència a si en l'auditoria de comptes anuals de societats mercantils municipals resulta aplicable el règim previst en la legislació mercantil i d'auditoria de comptes quan les esmentades societats estan obligades a auditar els seus comptes d'acord amb la citada legislació; o si pel contrari en aquest tipus de societats en matèria d'auditoria de comptes en tot cas és d'aplicació el règim jurídic de control intern regulat en el RD 424/2015, que entra en vigor  l'1 de juliol de 2018, si bé amb l’excepció prevista a la DT única que senyala que les auditories de comptes previstes a l'art. 29.3 A) s'efectuaran sobre els comptes anuals l’exercici comptable de les quals es tanqui a partir de 1/1/2019.

La consulta de l'ICAC  fa un interessant repàs de la regulació de l'auditoria de comptes de les societats mercantils de titularitat municipal en la legislació mercantil i en la legislació d’ hisendes locals i resumidament  conclou el següent:

  1. Les societats mercantils municipals que, conforme a la normativa mercantil o d'auditoria de comptes, estiguin obligades a sotmetre els seus comptes anuals a auditoria, estaran subjectes pel que fa a la realització de la citada auditoria, al règim establert en la Llei d'auditoria de comptes i la seva normativa de desenvolupament, en tots els seus aspectes: normes d'auditoria a aplicar, nomenament d'auditor, revocació i inscripció en el registre mercantil etc., sense cap distinció respecte de qualsevol altre societat mercantil, ni tant sols per raó de la titularitat de les accions o participacions socials.
  2. Aquelles societats mercantils municipals que, conforme a la normativa mercantil o d'auditoria de comptes, no estiguin obligades a sotmetre els seus comptes anuals a auditoria seran auditades per l'òrgan de control financer de l'administració pública corresponent, sempre que estigui incloses en el Pla anual d'auditories, i es durà a terme d'acord amb les normes d'auditoria del sector públic. 
  3. Sense perjudici de l' assenyalat  en les dues lletres anteriors, no s'ha d'oblidar que les societats mercantils públiques estan subjectes al control intern i al control financer de la seva activitat econòmico-financera que tenen  atribuïts els òrgans interventors de les administracions públiques respecte de les esmentades societats i que resulten aplicables en tot cas.

 Podeu consultar la consulta a la pàgina web de l’ICAC  aquí

 

 

 

 

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació