La Comissió d’Hisenda i Funció Pública ha aprovat el 27 de juliol de 2017 el Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic, pel qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE

Debatuts i votat en Comissió, amb competència legislativa plena, l’informe de la ponència i les esmenes a  l’articulat, el text continua la tramitació en el Senat.

Podeu consultar aquí:

Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic.

Esmenes  al Projecte de Llei  de Contractes del Sector Públic

Nota informativa  Congrés dels  Diputats

 

Arxius adjunts

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació