8a jornada d’actualització de l’administració local

El CSITAL de Barcelona organitza el proper dia 26 de gener de 2023 aquesta jornada.

OBJECTIU

La jornada té com a objectiu facilitar als assistents un resum clar i justificatiu de les principals novetats de l’any 2023 que afecten als diferents àmbits del dret local, tant des d’un punt de vista legislatiu, jurisprudencial i doctrinal  abastant les matèries següents:

  • Règim econòmic comptable i de control.
  • Contractació.
  • Règim Local general.
  • Urbanisme.
  • Recursos Humans

Persones destinatàries: Personal funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. Personal dels ens locals, membres electes, advocats i professionals del dret.

Documentació : Es facilitaran les ponències, que contemplaran també els enllaços amb les principals referències normatives, legislatives, jurisprudencials i doctrinals de cada matèria.

Lloc: Format mixt Presencial Carrer de Girona, 48, 08009 Barcelona / On line Plataforma Zoom.

Inscripció:  Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu AQUÍ. confirmant l’assistència presencial / on line.

Com l’aforament en presencial està limitat a 50 persones, es prioritzarà les inscripcions en presencial de col·legiats i col·legiades per ordre d’inscripció. En cas de no poder atendre la vostra petició d’assistència en presencial se us comunicarà el canvi a la modalitat online durant els dos dies hàbils següents al tancament d’inscripcions.
En tot cas, qualsevol inscripció fora de termini s’entendrà feta amb l’opció online i únicament si l’aforament ho permet s’oferirà el canvi a presencial.

Quota inscripció: 125 euros col·legiats i col·legiades, 165 no col·legiats i no col·legiades.

PagamentMitjançant transferència al compte bancari:
ES28 0182 4609 9502 0119 4677 (abans de la data de tancament de la jornada)
(ref. ingrés Jornada JAL  i nom i cognom de la persona assistent)

Tancament d’inscripcionsDijous 19 de gener de 2023 a les 18:00h
Les persones inscrites podran formular, amb antelació a la celebració de la jornada, fins el dijous 19 de gener de 2023 a les 18:00h, les seves consultes al ponent a través de l’adreça electrònica de la coordinació de la jornada  formació@csital.cat o bé formular-les en l’espai que s’habilitarà en la pròpia sessió.

Coordina: Sònia Ramírez Domínguez, Delegada Formació Csital BCN

Per a qualsevol altre qüestió contacteu a través del correu informacio@csital.org amb la secretaria del Col·legi.

PROGRAMA :

8:50 Recepció dels assistents
9:00 – 9:10 Inauguració de la jornada
Presenta i modera: Vicepresident del Csital BCN Francesc Fernàndez Ferran

9:10 – 10:00 NOVETATS SOBRE EL RÈGIM FINANCER COMPTABLE I DE CONTROL INTERN

PONENT: Sra. Carmen Torres Morales. Interventora delegada de l’Ajuntament de Barcelona. Presidenta del Csital BCN.

9:45h.10:00h. Contestació preguntes dels participants

10:00 – 10:45 NOVETATS SOBRE EL RÈGIM LOCAL GENERAL

Ponent: Sr. Joan Antón Font Monclús. Secretari General de l’Ajuntament de Tarragona

10:30h.10:45h. Contestació preguntes dels participants
10:45 – 11:15 Pausa i cafè

11:15 – 12:00 NOVETATS EN CONTRACTACIÓ

Ponent: Sr. Jofre Clofent Calsapeu. Cap del Servei de Qualitat Administrativa de l’Ajuntament de Premià de Mar

11:45h.12:00h. Contestació preguntes dels participants

12:00 – 12:45 NOVETATS SOBRE URBANISME

Ponent: Sr. Héctor García Morago. Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

12:30h.12:45h. Contestació preguntes dels participants

12:45 – 13’30 NOVETATS SOBRE RECURSOS HUMANS

Ponent: Sr. Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz. Professor agregat (AQU) i Titular de la Universitat Acreditat (ANECA) de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

13:45h.13:30h. Contestació preguntes dels participants

13’30 Cloenda

Condicions de la inscripció:

1.       La inscripció a l’acció formativa es podrà realitzar fins les 18 hores del dia 19 de gener de 2023.

2.       La confirmació per part del CSITAL Barcelona de la inscripció en l’acció formativa, genera la meritació de la quota d’inscripció.

3.       La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Barcelona) de la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de dos dies hàbils d’antelació, dona dret a sol·licitar la devolució de l’import de la quota d’inscripció abonada o, si s’escau, a anul·lar la factura emesa pendent d’abonament.

4.       La no assistència a l’acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no eximeix de l’obligació de pagament de la quota d’inscripció meritada amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués estat abonada.

5.       Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran inscriure al seu personal a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Barcelona, fins que no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d’inscripció per part de l’entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL Barcelona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament.

6. S’enviarà per correu electrònic certificat d’assistència a la jornada a aquelles persones que acreditin haver estat connectats un mínim de 4 hores.

7. A les persones admeses a l’acció formativa online els serà facilitat un enllaç i un codi per a un sol usuari per a la connexió a la Jornada a través de la plataforma Zoom.

Organitza:

CsitalBCN_Formació
JORNADES D’ACTUALITZACIÓ SITAL