La societat actual demanda administracions públiques de qualitat que assegurin la bona governança en un marc d'integritat institucional que permeti el bon govern, entès com aquell que impulsa institucions i lleis que fomentin la transparència, el retiment de comptes, l'efectivitat, la informació i la imparcialitat al servei de l' interès general sense defraudar les demandes socials.

Els nous estàndards de governança pública han deixat enrere els preceptes propugnats per la nova gestió pública basats en una suposada eficiència gerencial i sortosament han donat pas a principis més valorats com la imparcialitat, la transparència, el govern obert, la participació ciutadana, el rebuig a la corrupció i l'anticipació estratègica als problemes socials, en el marc de governs de qualitat que asseguin la imparcialitat en l'aplicació de les normes i en la gestió dels serveis públics, fomentin la cultura de la legalitat i garanteixin la seguretat jurídica.

El compromís dels FHN amb la nova governança, la integritat institucional i el bon govern dels governs locals ve de lluny. No en và els FHN varem ser el primer col·lectiu de funcionaris públics que ens dotarem, l'any 2005, d'un codi ètic modern i homòleg als d'altres països europeus, que conté principis i valors ètics i de conducta professional inspirats en el Codi de Bona Conducta Administrativa aprovat pel Parlament Europeu l'any 2001, per les directrius de l'OCDE i les experiències i declaracions d'organitzacions internacionals sobre autonomia Local que inspiraren la Declaració de Siena, aprovada en la Primera Conferència Mundial de l'Associació Internacional de Secretaris Generals, Chiefs Executive Officers i Directius Locals celebrada a Siena l'any 2002.

Tot i el retard en l'impuls d'iniciatives legislatives, tant a Catalunya com a l'Estat espanyol, en l'àmbit del bon govern, la integritat institucional i la transparència en relació als països de la UE i l' OCDE, la publicació de la Llei de transparència estatal i posteriorment la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya, així com de la nova Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques, proporcionen el marc normatiu bàsic dels principis d'actuació de la gestió dels governs locals i en la implantació de l'administració electrònica.

Els FHN, en tant que especialistes en pràctiques i procediments, dret administratiu i retiment de comptes, considerem que som actors clau per assessorar, en la implantació en els governs locals, d’aquest nou marc regulador de la transparència, integritat institucional i bon govern, en el marc d'una administració totalment electrònica, interoperativa, transparent i orientada a millorar els procediments administratius i la reducció dels temps de tramitació, afavorint així als ciutadans i la qualitat dels serveis públics.

En aquest nou i canviant escenari i d'acord amb el lema d'aquesta assemblea :"SITAL = integritat i bon govern," aprovem la següent declaració:

PRIMER.- DEFENSEM els valors i principis de la bona governança, la integritat institucional i de l'ètica pública que caracteritzen el bon govern, una prestació dels serveis públics de qualitat i que incrementen la confiança dels ciutadans en la gestió pública.

SEGON.- MANTENIM un ferm compromís amb la transparència i el funcionament àgil de les administracions locals basat en la implantació de l'administració electrònica que garanteixi la transparència i la millora dels temps de tramitació dels procediments administratius.

TERCER.- REIVINDIQUEM la identificació dels valors ètics i de conducta professional dels FHN amb la bona administració que caracteritza als països que compten amb una funció pública professional basada en el principi de legalitat i imparcialitat, valors que constitueixen la pedra angular del servei a l' interès general i el respecte als drets dels ciutadans.

QUART.- RECLAMEM el protagonisme que el CSITAL mereix en el Comitè constituït pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per l’elaboració del Codi ètic del servei públic de Catalunya, en qualitat d' experts l’àmbit de l’ètica i el servei públic dels governs locals de Catalunya i membres del grup de treball impulsat per la Generalitat de Catalunya de "Xarxa de Governs Transparents." 

Manresa, 18 de novembre de 2016. 

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació