JORNADES SOBRE CONTROL INTERN

 

 

Seu del  CSITAL Barcelona

Octubre 2019

 

 

El CSITAL Barcelona organitza els dies 7, 11, 18 i 25 d’octubre de 2019  unes jornades sobre control intern, amb motiu de l’entrada en vigor i implantació de les mesures previstes al Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.

 
OBJECTIUS:
 
Les jornades tindran un format eminentment pràctic, prenent com a base la regulació normativa vigent i aplicant-la en l’explicació de les diferents possibilitats que aquesta normativa preveu per dur a terme el control intern, en les seves diferents modalitats: fiscalització plena, fiscalització prèvia limitada, control financer, control permanent, auditoria pública.

Les jornades també es centraran en l’aplicació de la regulació normativa vigent a cinc àmbits diferenciats: funció pública, contractació, patrimoni, ingressos i subvencions.

Aquestes jornades volen posar sobre la taula els aspectes principals del control intern, prenent com a base l’estudi de casos pràctics i alhora generar debat entre el públic assistent, atenent a la seva especialització i experiència diària, i fomentar també un espai de treball conjunt entre el personal funcionari que duu a terme aquesta tasca a les corporacions locals.

 

Persones destinatàries: Personal funcionari que desenvolupa els càrrecs de secretaria, intervenció i tresoreria en les corporacions locals i personal que ocupa llocs de treball relacionats amb la gestió econòmica.

Documentació: Es facilitaran les ponències, que contemplaran també els enllaços amb les principals referències normatives, legislatives, jurisprudencials i doctrinals de cada matèria.

Lloc: Seu del CSITAL Barcelona  (carrer Girona 48. Entresol).

Aforament: 50 places.

 

Inscripció: Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu aquí. 

 

Quota inscripció:

Bloc 1 (primer i segon dia): 200 €

Bloc 2 (tercer i quart dia): 200 €

Jornades senceres (4 dies): 300 €

Pagament: Mitjançant transferència al compte: ES28 0182 4609 9502 0119 4677 (ref. ingrés JCI i nom i dos cognoms de la persona assistent)

 

PROGRAMA

 

TOTES LES SESSIONS:

 

08:45-09:00 Recepció de les persones assistents

 

PRIMER DIA:  7 d’octubre de 2019

 

09:00-10:30    Control Intern: Anàlisis de la incidència del Reial Decret 424/2017. Novetats i noves obligacions. Aplicació de la fiscalització plena o prèvia limitada. Pros i contres.  Acords amb informe preceptiu. Acords no sotmesos a fiscalització prèvia. 

Ponent: Sr. Carlos García Lucas, Interventor de l’Ajuntament de Vila-seca

10:30-11:00    Pausa cafè

11:00: 12:30   Forma d’establir la fiscalització prèvia limitada. Àmbits a regular. Elements essencials en la funció interventora limitada: personal, ingressos i patrimoni. 

Ponents: Sr. Carlos García Lucas, Interventor de l’Ajuntament de Vila-seca i

                          Sra. Rosa Maria Almirall i Domènech, Interventora de l’Ajuntament de Cubelles

 

12:30-14:00    Elements essencials en la funció interventora limitada: contractació i subvencions. 

Ponent:  Sra. Rosa Maria Almirall i Domènech, Interventora de l’Ajuntament de Cubelles

 

SEGON DIA: 11 d’octubre de 2019

 

09:00-10:30    Control financer. Àmbit d’aplicació i principis generals. El control permanent. Pla anual de control financer: aprovació, informes i seguiment.

Ponent: Sr. Baldomero Rovira López, Interventor de l’Ajuntament de Reus.

10:30-11:00    Pausa cafè

11:00-12:30    Control Intern. Concepte de mapa de riscos. Com s’elabora un mapa de riscos.

Ponent: Sr. Carlos García Lucas, Interventor de l’Ajuntament de Vila-seca

12:30-14:00    Treballs realitzats amb tècniques de mostreig. Criteris bàsics a aplicar i normativa.

Ponent: Sr. Enric Ripoll soci de Faura-Casas Auditors-Consultors, SL

 

TERCER DIA:  18 d’octubre de 2019

 

09:00-10:30    Control permanent: tresoreria, bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar, sistemes d’informació.

Ponent: Sra. Lourdes Juez i Bergé, Tresorera de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

10:30-11:00    Pausa cafè

11:00-12:30    Control permanent: subvencions i contractes.

Ponent: Sra. Carme Torres Morales, Interventora adjuntade l´Ajuntament de Barcelona.

12:30-14:00    Control permanent: personal , ingressos i altres.

Ponent: Sra. Maria Criseida Ramírez Domínguez, Viceinterventora de l´Ajuntament de l´Hospitalet del LLobregat.

 

QUART DIA:  25 d’octubre de 2019

 

09:00-10:00    L’auditora pública. Normes d’auditoria. Principis generals. Col·laboració en les actuacions de l’auditoria pública. Abast als ens dependents, societats, fundacions, consorcis...

      Ponent: Sr. Javier Requejo García, viceinterventor de l’Ajuntament de Tarragona.

10:00-11:00    Tipus d’auditoria: de comptes, de compliment i operatives. Auditoria en les societats mercantils versus control financer.

Ponent: Sr. Javier Requejo García, viceinterventor de l’Ajuntament de Tarragona.

11:00-11:30 Pausa cafè

11:30-13:30 Aplicació pràctica dels treballs de control permanent i auditoria dels ens locals i els seus ens dependents.  Informe resum o memòria general d’actuacions de control intern.  

Ponent: Sra. Criseída Ramírez Domínguez, viceinterventora de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat

13:30-14:30 Taula rodona i conclusions finals.

Sra. Criseída Ramírez Domínguez, viceinterventora de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.

Sr. Javier Requejo García, viceinterventor de l’Ajuntament de Tarragona.

Sra. Isabel Mas Parès, interventora delegada de la Generalitat de Catalunya.

 

Condicions de la inscripció

 

  1. La inscripció a l'acció formativa es podrà realitzar fins les 12:00 del dia hàbil anterior a la celebració del primer dia de les jornades.
  2. La confirmació per part del CSITAL Barcelona de la inscripció en l'acció formativa, genera la meritació de la quota d'inscripció. 
  3. La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Barcelona) de la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de dos dies hàbils d'antelació, dona dret a sol·licitar la devolució de l'import de la quota d'inscripció abonada o, si s'escau, a anul·lar la factura emesa pendent d'abonament.
  4. La no assistència a l'acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no eximeix de l'obligació de pagament de la quota d'inscripció meritada amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués estat abonada.
  5. Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran inscriure al seu personal, a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Barcelona, fins que no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d'inscripció per part de l'entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL Barcelona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació