Fons cooperació Generalitat 2018

En el DOGC de 7 de maig de 2018 núm. 7613 s'han publicat  les següents Resolucions relatives a la distribució als ens locals de Catalunya  de la participació en els ingressos de la Generalitat integrats en el Fons de Cooperació local de Catalunya de l’any 2018.

Resolució  GAH/868/2018  per la qual es distribueix l'import de 362.203,33 euros,  entre les entitats municipals descentralitzades de Catalunya, amb càrrec a l'aplicació GO03D/460.0004/711, del pressupost del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, d'acord amb el que consta en l'annex.  Condicionant el pagament de les participacions al compliment de les obligacions establertes a l'article 48 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Resolució  GAH/869/2018, de 2 de maig,  per la qual distribueix la quantitat de 86.044.107,12 euros entre els municipis de Catalunya, a càrrec de la partida pressupostària GO03D/460.0003/711 del pressupost del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. D'aquest import, 3.179.057,00 euros corresponen al municipi de Barcelona i 82.865.050,12 euros a la resta de municipis, en ambdós casos d'acord amb el que consta a l'annex. Es condiciona  el pagament de les participacions al compliment de les obligacions establertes a l'article 48 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

La Junta CSITAL Catalunya

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació