Ahir, dia 15 de juny, més de 240 professionals van omplir l'auditori del Col·legi d'Agents Comercials per tal de apropar-se aquest nou Reglament que implicarà grans canvis en l'auditoria de tots els ens locals.

L'acte d'inauguració va comptar amb la participació  de ll·ltre. Sr. Jaume Amat i Reyero. Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, el  Sr. Miguel Angel Gimeno, Director de l'Oficina Antifrau de Catalunya i  Sra. Maria Petra Saiz Anton, Presidenta del CSITAL Barcelona .

En un primer bloc moderat pel Antoni Calpe i Jordà, viceinterventor de l'Ajuntament d'Hospitatet de Llobregat, primer Leonor Martinez Lacambra. Interventora general Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, ens va explicar l'àmbit aplicació i principis de l’exercici del control intern i una petita introducció del Reglament. Després Baldomero  Rovira López. Interventor general Ajuntament de Reus ens va endinsar en la funció interventora i en les novetats que comporta la norma.

En un segon bloc més exhaustiu moderat per Isidre Martí Sardà i , responsable de Formació del CSITAL Barcelona i secretari General de l'Ajuntament de Badalona i Aurora Corral, vicepresidenta del CSITAL Barcelona; Tomas Carbonell Vila, interventor general de la Diputació de Tarragona, va explicar els reparaments i la resolució de discrepàncies i l'omissió de la fiscalització. Després Maria Petra Sáiz Antón, interventora general de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ens va donar una visió sobre el control financer, el control permanent i l'auditoria pública.

En un tercer bloc moderat per la vicepresidenta del col·legi, Aurora Corral, vam conèixer dos exemples d'Ajuntaments i les seves solucions davant el nou Reglament de Control Intern, per una part, José Fernado Chicano Javea ens va explicar com ho fan a l’Ajuntament de Tarragona i després vam conèixer la casuística de l'Ajuntament de Hospitalet de Llobregat, en mans de la seva interventora general.

La cloenda va còrrer a càrrec de la Presidenta del CSITAL Barcelona que va anunciar que atesa la complexitat de la matèria des del CSITAL Barcelona s'organitzaran una sèrie de jornades monogràfiques més específiques per desenvolupar el nou Reglament de Control Intern de les Entitats Locals.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació