Optional summary description about the Course, providing a quick overview of what is covered. If not filled-in for a particular course, it’s not rendered at all. It’s also used as teaser text on whatever blocks the course is promoted in.

Us informem que en relació a la convocatòria del Concurs ordinari 2009, la regulació del qual es subjecta al Decret 195/2008, de 7 d'octubre (podeu consultar-ho fent clic aqui), la Direcció General d'Administració Local ha emès una nota en la qual es determina que la DGAL, amb l'objecte de permetre un temps més prudencial a les entitats locals per a l'elaboració i tramesa de les convocatòries, acceptarà les convocatòries trameses a la Direcció General fins el dia 10 del mes de març de 2009. Així mateix estableix uns criteris per a la puntuació dels diversos tipus de mèrits en el concurs ordinari de Catalunya. Veure la nota informativa aquí:

"El Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, va entrar en vigor en data 10 d'octubre de 2008.

El Concurs Ordinari de Catalunya està regulat als articles 14 a 24 d'aquest Decret.

Amb l'objecte d'aclarir els dubtes que hi poguessin haver en l'adequació del concurs ordinari de Catalunya de 2009 al Decret 195/2008, de 7 d'octubre, us informem que es desenvoluparà d'acord amb els següents criteris:

1) Termini de publicació de les convocatòries :

Malgrat que l'article 20 del decret 195/2008 estableix el període de tramesa de les convocatòries de les entitats locals dins dels deu primers dies hàbils de febrer de cada any , tenint en compte el poc temps transcorregut des de la celebració del concurs ordinari de l'any 2008 i amb l'objecte de permetre un temps més prudencial a les entitats locals per a l'elaboració i tramesa de les convocatòries s'acceptaran les convocatòries trameses a la Direcció General d'Administració Local fins el dia 10 del mes de març de 2009.

2) Puntuació dels diversos tipus de mèrits en el concurs ordinari de Catalunya

L'article 16 del Decret 195/2008 estableix la puntuació màxima dels mèrits generals, 20 punts, dels relacionats amb el coneixement de l'organització territorial autonòmica i el dret propi de Catalunya, 40 punts, i dels mèrits específics de les entitats locals, 40 punts.

D'acord amb les previsions de l'article 16, a les Bases de la convocatòria de les entitats locals, a l'apartat de mèrits de determinació autonòmica es farà constar que s'atorgaran fins 40 punts, d'acord amb els criteris de valoració i acreditació que determina el Decret 234/1994, de 13 de setembre, de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 74/1998, de 3 de març.

A l'apartat referit a mèrits específics, cada entitat local que participi en el concurs pot atorgar fins a 40 punts per als diversos mèrits específics que acordi.

En el supòsit que alguna entitat local aporti les bases amb la puntuació de mèrits que preveia la normativa anterior a l'entrada en vigor del Decret 195/2008, fins a un màxim de 3 punts per als de determinació autonòmica i fins a un màxim de 7'5 per als específics, no per això es retornarà a l'entitat convocant sinó que la Direcció General d'Administració Local efectuarà d'ofici l'adequació percentual matemàtica als criteris establerts al Decret esmentat i es procedirà a la seva publicació amb aquesta adequació .

En la resta d'aspectes d'aquest concurs, s'aplicarà exactament el contingut de la regulació dels esmentats articles 14 a 24 del Decret 195/2008 que ha de reflectir-se a les Bases comunes que es publiquen conjuntament amb les diverses convocatòries de les entitats locals participants."

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació