Programa del Curs de Gestió, Recaptació i inspecció d'ingressos municipals. Edició 2017

PROGRAMA CURS

DIA 27 DE SETEMBRE

8,45 h - RECEPCIÓ I RECOLLIDA DOCUMENTACIÓ

De 9 h a 12,45 h - LA GESTIÓ DE LES TAXES LOCALS. INFORMES ECONÒMICS. ACTUACIONS DESTINADES A MILLORAR L'EFICIÈNCIA

La ponent analitzarà la naturalesa de les contraprestacions per prestació de serveis, en règim de gestió directa i indirecta i exposarà diversos temes d'actualitat i interès general, no tractats en altres ponències.

Ponent. ANGELA ACÍN FERRER - Interventora d'Administració Local.

PROGRAMA DEL CURSO DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES. EDICIÓN 2017 (27, 28 y 29 de septiembre)

PROGRAMA CURSO

DIA 27 DE SEPTIEMBRE

8,45 h - RECEPCIÓN Y RECOGIDA DOCUMENTACIÓN

De 9 h a 12,45 h - LA GESTION DE LAS TASAS LOCALES . INFORMES ECONÓMICOS. ACTUACIONES DESTINADAS A MEJORAR LA EFICIENCIA

Aprovat el nou Reglament que regula el règim jurídic del control intern dels ens locals

Donada la importància d'aquesta norma us adjuntem una nota informativa en la qual es recullen les principals novetats del Reial Decret esmentat i us informem que el CSITAL de Barcelona ha  programat, pel proper 15 de juny,  la jornada que du per títol   "EL NOU REGLAMENT DE CONTROL INTERN DE LES ENTITATS LOCALS" la qual té un dobl

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació